ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)

488 ซ.ลาดพร้าว130 (มหาดไทย 2) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

โทรศัพท์ : 0 2012 7888 ต่อ 715

โทรสาร 0 2012 7889

Email: ir@bwg.co.th

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน

เมื่อท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมในการลงทุน หรือพบเห็นการกระทำผิด การกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับบริษัท และ/หรือ ผู้ลงทุน โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท จะดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนและเบาะแสที่ท่านแจ้งมา เพื่อให้มีความยุติธรรมแก่ผู้ลงทุนและบริษัทโดยเร็วที่สุด

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนโดยข้อมูลนี้จะถูกส่งไปยัง คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท ข้อมูลของท่านจะถูกปกปิดเป็นความลับสูงสุด

ช่องทางติดต่อกลับผู้ร้องเรียน