บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)

“เบตเตอร์เวิลด์กรีน” ผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมการบริหารและจัดการกากอุตสาหกรรมแบบครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย เพื่อสนองตอบนโยบายการขจัดมลพิษจากของเสียอุตสาหกรรมให้ได้รับการบริหารจัดการอย่างถูกวิธีตามกฎหมายซึ่งประกอบไปด้วย ระบบการฝังกลบ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบการปรับเสถียรและฝังกลบ และ การแปรรูปกากอุตสาหกรรมเพื่อเป็นพลังงาน

_UNZ0475-5

บริการ

1

บริการให้คำปรึกษา/แนะนำข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับการจัดการกากอุตสาหกรรมทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ด้านบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมแก่ลูกค้าที่ใช้บริการมากที่สุด

2

เพื่อให้กระบวนการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลฯ เป็นไปอย่างถูกต้องและป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมขึ้นในภายหลัง ดังนั้น ก่อนเข้าสู่กระบวนการการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล บริษัทฯ จะมีการนำ “สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว” ที่มีคุณสมบัติเป็นของแข็งและของเหลว มาวิเคราะห์อย่างละเอียดถี่ถ้วน ด้วยกระบวนการทางเคมีและกายภาพ เพื่อให้ทราบถึงองค์ประกอบต่างๆ และเพื่อนำไปสู่วิธีการในการบริหารจัดการที่ถูกต้องเหมาะสม

6

เพื่อให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมสูงสุด ได้มีการพัฒนาและออกแบบหลุมฝังกลบภายใต้การยึดหลักมาตรฐานจากประเทศเยอรมัน โดยให้เป็นไปตามกฎหมายด้วยแบ่งหลุมฝังกลบออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ หลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรมไม่อันตราย(Sanitary landfill) และ หลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรมอันตราย (Secured Landfill)

3

ระบบถูกออกแบบให้เป็นระบบบำบัดร่วม (Combine System )  ระหว่างการบำบัดทางเคมีและชีวภาพ ที่ และเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดอย่างสูงสุด ด้วยระบบ Reverse Osmosis (RO)

4

ระบบคัดแยกและแปรรูปกากอุตสาหกรรมเพื่อใช้ประโยชน์ โดยการคัดแยกและแปรรูปกากอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นคือ “ผลิตภัณฑ์ทดแทนเชื้อเพลิง” Refuse Derived Fuel (RDF)

5

ให้บริการขนส่งและภาชนะบรรจุที่ออกแบบตามคุณลักษณะกากอุตสาหกรรม ผ่านการขึ้นทะเบียนและรับรองจากหน่วยงานรัฐบาล พร้อมระบบ GPS ควบคุมและดูแลความปลอดภัยตลอดเส้นทาง และทีมงานฉุกเฉินที่คอยให้ความช่วยเหลือ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในระยะทางการขนส่ง

null

นอกจากนี้บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)  ยังสร้างคุณค่าร่วมทางธุรกิจให้กับกลุ่มบริษัทในเครือเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กร โดยคำนึงถึงการรักษาคุณค่าทางธุรกิจ (Value Protection) การพัฒนาคุณค่าทางธุรกิจ (Value Enhancement ) และการสร้างคุณค่าที่ยั่งยืน(Sustainable Value Creation)  ให้กับชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

7

แบบฟอร์มใบเสนอราคา

ข่าวสารและกิจกรรม