บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)

“เบตเตอร์เวิลด์กรีน” ผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมการบริหารและจัดการกากอุตสาหกรรมแบบครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย เพื่อสนองตอบนโยบายการขจัดมลพิษจากของเสียอุตสาหกรรมให้ได้รับการบริหารจัดการอย่างถูกวิธีตามกฎหมายซึ่งประกอบไปด้วย ระบบการฝังกลบ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบการปรับเสถียรและฝังกลบ และ การแปรรูปกากอุตสาหกรรมเพื่อเป็นพลังงาน

_UNZ0475-5

บริการ

1

บริการให้คำปรึกษา/แนะนำข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับการจัดการกากอุตสาหกรรมทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ด้านบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมแก่ลูกค้าที่ใช้บริการมากที่สุด

2

เพื่อให้กระบวนการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลฯ เป็นไปอย่างถูกต้องและป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมขึ้นในภายหลัง ดังนั้น ก่อนเข้าสู่กระบวนการการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล

6

เพื่อให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมสูงสุด ได้มีการพัฒนาและออกแบบหลุมฝังกลบภายใต้การยึดหลักมาตรฐานจากประเทศเยอรมัน โดยให้เป็นไปตามกฎหมาย

3

ระบบถูกออกแบบให้เป็นระบบบำบัดร่วม (Combine System )  ระหว่างการบำบัดทางเคมีและชีวภาพ ที่ และเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดอย่างสูงสุด ด้วยระบบ Reverse Osmosis (RO)

rtf-home

ระบบคัดแยกและแปรรูปกากอุตสาหกรรมเพื่อใช้ประโยชน์ โดยการคัดแยกและแปรรูปกากอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นคือ “ผลิตภัณฑ์ทดแทนเชื้อเพลิง” Solid Recovered Fuel (SRF)

5

ให้บริการขนส่งและภาชนะบรรจุที่ออกแบบตามคุณลักษณะกากอุตสาหกรรม ผ่านการขึ้นทะเบียนและรับรองจากหน่วยงานรัฐบาล พร้อมระบบ GPS ควบคุมและดูแลความปลอดภัยตลอดเส้นทาง และทีมงานฉุกเฉินที่คอยให้ความช่วยเหลือ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในระยะทางการขนส่ง

null

นอกจากนี้บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)  ยังสร้างคุณค่าร่วมทางธุรกิจให้กับกลุ่มบริษัทในเครือเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กร

7

แบบฟอร์มใบเสนอราคา

ข่าวสารและกิจกรรม