งบการเงิน

งบการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,512.67
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ - หมุนเวียน 100.00
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ 668.05
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ 23.22

บุคคลหรือกิจการอื่น

23.22
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างรับ - หมุนเวียน 56.36
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 301.43

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ

301.43
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,661.72
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ - ไม่หมุนเวียน 516.44
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 5,121.93
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ 160.73
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 4.64

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - อื่น ๆ

4.64
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 5.29
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 111.08

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ

111.08
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 5,920.10
รวมสินทรัพย์ 8,581.81
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 388.13
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 426.24
เงินกู้ยืมระยะสั้น 231.52

บุคคลหรือกิจการอื่น

231.52
ส่วนของหนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 462.18

สถาบันการเงิน

462.18
หนี้สินตามสัญญาเช่า - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 46.73
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน - หมุนเวียน 5.87
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น 21.62
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 61.10
รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,644.20
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินระยะยาว - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี 1,286.26

สถาบันการเงิน

792.84

หุ้นกู้

493.43
หนี้สินตามสัญญาเช่า - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี 196.11
ประมาณการหนี้สินระยะยาว 24.19
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน - ไม่หมุนเวียน 47.55
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 3.52
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,557.64
รวมหนี้สิน 3,201.84
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน 1,237.78

หุ้นสามัญจดทะเบียน

1,237.78
ทุนที่ออกและชำระแล้ว 1,137.78

หุ้นสามัญชำระแล้ว

1,137.78
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น 1,286.87

ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้นสามัญ

1,286.87
กำไร (ขาดทุน) สะสม 640.57

กำไรสะสม - จัดสรรแล้ว

92.22

สำรองตามกฎหมาย

92.22

กำไร (ขาดทุน) สะสม - ยังไม่ได้จัดสรร

548.35
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 474.70

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น - อื่นๆ

474.70
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 3,539.92
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 1,840.05
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,379.97
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 8,581.81

(หน่วย:ล้านบาท)

ฐานะการเงิน 2564 2563 2562
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม 2,390.05 2,667.19 1,384.92
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม 5,931.51 5,169.58 5,967.29
สินทรัพย์รวม 8,321.56 8,846.77 7,352.21
หนี้สินหมุนเวียนรวม 1,962.45 1,706.06 1,570.42
หนี้สินไม่หมุนเวียนรวม 923.43 1,964.40 2,184.82
หนี้สินรวม 2,885.88 3,670.46 3,759.45
ส่วนของผู้ถือหุ้น 5,435.68 5,176.31 3,596.97

กราฟแสดงสถานะทางการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)

งบกำไรขาดทุน

(หน่วย:ล้านบาท)

งบกำไรขาดทุน 2564 2563 2562
รายได้จากการขายและให้บริการ 2,176.94 1,892.60 1,770.99
รายได้จากงานก่อสร้าง 5.75 22.72 108.80
รวมรายได้ 2,182.69 1,915.32 1,879.79
ต้นทุนขายและบริการ 1,699.67 1,299.79 1,349.21
ต้นทุนรับเหมาก่อสร้าง 5.75 202.96 105.48
รวมต้นทุน 1,705.42 1,502.75 1,454.69
กำไรขั้นต้น 477.27 412.57 425.10
รายได้อื่น 30.12 13.17 25.26
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย 507.39 425.74 450.37
ค่าใช้จ่ายในการบริการ 38.36 78.92 92.45
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 285.33 229.25 153.75
ค่าตอบแทนผู้บริหาร 68.59 67.33 73.93
ต้นทุนทางการเงิน 134.27 130.81 93.89
รวมค่าใช้จ่าย 526.55 452.52 414.02
กำไรก่อนภาษีเงินได้ (19.16) (26.78) 36.34
ภาษีเงินได้ (13.03) (25.48) 19.55
การแบ่งปันกำไร ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (165.52) (52.26) (20.63)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) (0.376) (0.0454) (0.005)
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น) 4,398,790,133 3,981,568,215 3,832,118,311

อัตราส่วนทางการเงิน

(หน่วย:ล้านบาท)

อัตราส่วนทางการเงิน หน่วย 2564 2563 2562
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) เท่า 1.22 1.57 0.87
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ( Debt to Equity Ratio) เท่า 0.53 0.71 1.05
อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ (Debt to Asset Ratio) เท่า 0.35 0.41 0.51
อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin Ratio; GP) % 21.87 21.54 22.61
อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit on Sale ; NP) % N/A N/A 0.08
อัตราผลตอบแทนจากส่วนผู้ถือหุ้น (Return on Equity ; ROE) % -0.65 -5.47 -4.58
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (Return on Assets ; ROA) % 0.88 -2.71 -1.46

อัตราการเติบโต

(หน่วย:ล้านบาท)

อัตราการเติบโต หน่วยวัด 2564 2563 2562
สินทรัพย์ % (5.94) 20.30 7.96
หนี้สิน % (21.38) (2.26) 27.99
ส่วนของผู้ถือหุ้น % 5.01 43.91 (7.22)
รายได้ % 14.74 1.23 (22.88)

คำอธิบาย และการวิเคราะห์

คำอธิบาย และการวิเคราะห์

    รายงานประจำปี

    รายงานประจำปี

      แบบ 56-1

      แบบ 56-1