งบการเงิน

งบการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

(หน่วย:ล้านบาท)

ฐานะการเงิน 2564 2563 2562
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม 2,390.05 2,667.19 1,384.92
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม 5,931.51 5,169.58 5,967.29
สินทรัพย์รวม 8,321.56 8,846.77 7,352.21
หนี้สินหมุนเวียนรวม 1,962.45 1,706.06 1,570.42
หนี้สินไม่หมุนเวียนรวม 923.43 1,964.40 2,184.82
หนี้สินรวม 2,885.88 3,670.46 3,759.45
ส่วนของผู้ถือหุ้น 5,435.68 5,176.31 3,596.97

กราฟแสดงสถานะทางการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)

งบกำไรขาดทุน

(หน่วย:ล้านบาท)

งบกำไรขาดทุน 2564 2563 2562
รายได้จากการขายและให้บริการ 2,176.94 1,892.60 1,770.99
รายได้จากงานก่อสร้าง 5.75 22.72 108.80
รวมรายได้ 2,182.69 1,915.32 1,879.79
ต้นทุนขายและบริการ 1,699.67 1,299.79 1,349.21
ต้นทุนรับเหมาก่อสร้าง 5.75 202.96 105.48
รวมต้นทุน 1,705.42 1,502.75 1,454.69
กำไรขั้นต้น 477.27 412.57 425.10
รายได้อื่น 30.12 13.17 25.26
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย 507.39 425.74 450.37
ค่าใช้จ่ายในการบริการ 38.36 78.92 92.45
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 285.33 229.25 153.75
ค่าตอบแทนผู้บริหาร 68.59 67.33 73.93
ต้นทุนทางการเงิน 134.27 130.81 93.89
รวมค่าใช้จ่าย 526.55 452.52 414.02
กำไรก่อนภาษีเงินได้ (19.16) (26.78) 36.34
ภาษีเงินได้ (13.03) (25.48) 19.55
การแบ่งปันกำไร ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (165.52) (52.26) (20.63)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) (0.376) (0.0454) (0.005)
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น) 4,398,790,133 3,981,568,215 3,832,118,311

อัตราส่วนทางการเงิน

(หน่วย:ล้านบาท)

อัตราส่วนทางการเงิน หน่วย 2564 2563 2562
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) เท่า 1.22 1.57 0.87
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ( Debt to Equity Ratio) เท่า 0.53 0.71 1.05
อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ (Debt to Asset Ratio) เท่า 0.35 0.41 0.51
อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin Ratio; GP) % 21.87 21.54 22.61
อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit on Sale ; NP) % N/A N/A 0.08
อัตราผลตอบแทนจากส่วนผู้ถือหุ้น (Return on Equity ; ROE) % -0.65 -5.47 -4.58
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (Return on Assets ; ROA) % 0.88 -2.71 -1.46

อัตราการเติบโต

(หน่วย:ล้านบาท)

อัตราการเติบโต หน่วยวัด 2564 2563 2562
สินทรัพย์ % (5.94) 20.30 7.96
หนี้สิน % (21.38) (2.26) 27.99
ส่วนของผู้ถือหุ้น % 5.01 43.91 (7.22)
รายได้ % 14.74 1.23 (22.88)

คำอธิบาย และการวิเคราะห์

คำอธิบาย และการวิเคราะห์

    รายงานประจำปี

    รายงานประจำปี

      แบบ 56-1

      แบบ 56-1