Better World Green Public Co., Ltd.

ปัจจุบันกากอุตสาหกรรมอันตราย และน้ำเสียอุตสหกรรมที่ถูกลักลอบทิ้ง กำลังเพิ่มปริมาณขึ้นอย่างน่าเป็นห่วง หน่วยงานที่ให้บริการกำจัดที่ถูกต้องปลอดภัยมีจำนวนน้อยมาก จึงเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนให้ความสนใจ เนื่องจากหากจัดการไม่ถูกวิธี ผลกระทบที่เกิดตามมาจะมีมูลค่ามากมายมหาศาล ทั้งการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ตลอดจนสุขอนามัยของประชาชนให้ดีดังเดิม  “เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน”  ผู้ให้บริการด้านการบริหารและจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจรทั้งการฝังกลบ บำบัด กำจัด และนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ด้านพลังงาน และการทำเชื้อเพลิงผสม (Solid Blending) การปรับปรุง และแปรสภาพน้ำเสียให้กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่  กลุ่มบริษัท เบตเตอร์ กรุ๊ป ได้ดำเนินกิจการมากว่า 2 ทศวรรษ ด้วยกระบวนการที่มีการพัฒนาปรับปรุงให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพเท่าทันกับสถานะการณ์ปัจจุบัน และยังขยายห่วงโซ่อุปทานจากธุรกิจต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เพื่อสร้างความมั่นคงยั่งยืนทางธุรกิจ  โดยการยึดมั่นการดำเนินธุรกิจตามหลักปรัชญา “เราห่วงใยทุกชีวิต และสิ่งแวดล้อม”  ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดในห่วงโซ่คุณค่า ไม่ว่าจะเป็นพนักงานของบริษัท ลูกค้า คู่ค้า คู่ธุรกิจ และชุมชนโดยรอบรวมไปถึงสังคมโดยรวม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

มุมสูงบ่อ.2

Service

capvideo

ด้านการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมแบบที่ไม่เป็นอันตราย และกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย (Secured & Sanitary Landfill) การบำบัดและปรับปรุงคุณภาพน้ำเสีย เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ทั้งด้านพลังงาน เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการแบบ circular economy เพื่อการจัดการที่เหมาะสมเพื่อให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมสูงสุด

IMG_2074

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.17025-2561 และขึ้นทะเบียนห้องวิเคราะห์ของกรมโรงงาน (ทะเบียนเลขที่ ร-223) สามารถตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบของกากอุตสาหกรรม ทั้งของแข็งและของเหลว สามารถวิเคาระห์ค่าความร้อนที่ทันสมัยและแม่นยำตามมาตรฐานสากล

IMG_2577

กากอุตสาหกรรมแบบที่ไม่เป็นอันตรายและกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย (Secured & Sanitary Landfill) ที่มีการจัดสรรพื้นที่อย่างชัดเจนเพื่อการจัดการที่เหมาะสมเพื่อให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมสูงสุด

IMG_2105

ระบบถูกออกแบบให้เป็นระบบบำบัดรวม (Combine System )  ระหว่างการบำบัดทางเคมีและชีวภาพ ที่ และเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดอย่างสูงสุด ด้วยระบบ Reverse Osmosis (RO)

IMG_2617

ระบบคัดแยกและแปรรูปกากอุตสาหกรรมเพื่อใช้ประโยชน์ โดยการคัดแยกและแปรรูปกากอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นคือ “ผลิตภัณฑ์ทดแทนเชื้อเพลิง” SRF (Solid Recovered Fuel) เพื่อใช้ทดแทนเชื้อเพลิงในเตาเผาอุตสาหกรรมต่างๆ

5

ให้บริการขนส่งและภาชนะบรรจุที่ออกแบบตามคุณลักษณะกากอุตสาหกรรม ผ่านการขึ้นทะเบียนวอ.8 และรับรองจากหน่วยงานรัฐบาล พร้อมระบบ GPS ควบคุมและดูแลความปลอดภัยตลอดเส้นทาง และทีมงานฉุกเฉินที่คอยให้ความช่วยเหลือ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในระยะทางการขนส่ง

null

นอกจากนี้บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)  ยังสร้างคุณค่าร่วมทางธุรกิจให้กับกลุ่มบริษัทในเครือเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กร

7

Quotation Form

ข่าวสารและกิจกรรม

เบตเตอร์ กรุ๊ป กระตุ้นการคัดแยกขยะ ตั้งแต่ต้นทาง..ด้วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน ผ่านโครงการ “ส่งขยะกลับบ้าน..สัญจร” ในงาน “ทอดกฐินสามัคคี” ณ พระสุพรรณเจดีย์เฉลิมพระเกียรติ วัดกลาง จ.สุพรรณบุรี

เบตเตอร์ กรุ๊ป กระตุ้นการคัดแยกขยะ ตั้งแต่ต้นทาง..ด้วยก […]

“BWG” ได้รับการประเมิน CGR ระดับ “ดีเลิศ” ติดต่อเป็นปีที่ 8

"BWG" ได้รับการประเมิน CGR ระดับ “ดีเลิศ” ติดต่อเป็นปีท [...]

”Better Group“ โชว์นวัตกรรมการจัดการของเสียแบบครบวงจร ในงาน Environmental and Waste Management Expo 2023 “ร่วมขับเคลื่อนสู่โลกที่ดีกว่า”

เมื่อวันที่ 4-6 ตุลาคม 2566 ที่ อิมแพค เมืองทองธานี บูธ [...]