Revolution Slider Error: Slider with alias about1 not found.
Maybe you mean: 'investor-relations' or 'home-baby-kids' or 'home-baby-kids-th'
 •  

  ต่อประเทศ จะสร้างความเป็นมาตรฐาน และความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่ประเทศ
  ต่อสังคมชุมชน จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนให้มั่นคง และพร้อมที่จะสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ต่อชุมชนในทุกๆ ด้าน
  ต่อภาครัฐ จะดำเนินงานภายใต้การหลักเกณฑ์ ข้อกำหนดตามกฎหมาย พร้อมทั้งสนับสนุนนโยบายการจัดการมลพิษและของเสียอันตรายอย่างถูกวิธี
  ต่อผู้ถือหุ้น จะดำเนินธุรกิจธุรกิจด้วยคุณธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ และพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพเพื่อผลตอบแทนที่ดี และเติบโตอย่างต่อเนื่อง
  ต่อลูกค้า จะสร้างความเชื่อมั่น และความพึงพอในแก่ลูกค้า ด้วยระบบการให้บริการที่ได้มาตรฐานสากล ตลอดจนอัตราค่าบริการที่เหมาะสมและเป็นธรรม
  ต่อคู่ค้า จะดำเนินธุรกิจด้วยความร่วมมือ ช่วยเหลือเกื้อกูลในระบบการจัดการที่ดี และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม พร้อมที่จะแบ่งปันประสบการณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพ และเสริมสร้างระบบมาตรฐานให้กับประเทศ
  ต่อพนักงาน จะสนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของพนักงานในองค์กรอย่างต่อเนื่องและองค์กรพร้อมที่จะธำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรม ในความรับผิดชอบต่ออาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานด้วยความเท่าเทียม
  • กลยุทธ์ด้านความยั่งยืน

   การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งมอบคุณค่าด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการสร้างความสัมพันธ์และความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงพัฒนาผลดำเนินงานด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ผ่านการดำเนินยุทธศาสตร์และนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืน โดยมีคณะกรรมการและคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืน

    

 • บริษัท เบตเตอร์ เวสท์ แคร์ จำกัด “BWC”

  ธุรกิจการทำเชื้อเพลิงผสม เชื้อเพลิงทดแทน (ของเหลว)  และการนำกลับมาใช้ประโยชน์ และ ธุรกิจบำบัดน้ำเสีย  /  ตัวแทนในการจัดหากากอุตสาหกรรมสู่กระบวนการเพื่อเป็นพลังงาน

 • บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ ทรานสปอร์ต จำกัด “BWT”

  ดำเนินกิจการบริการและควบคุมการขนส่งกากอุตสาหกรรม

 • บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) “AKP”

  ธุรกิจการกำจัดของเสีย หรือสิ่งปฏิกูลฯโดยการเผาทำลายในเตาเผาอุตสาหกรรมเฉพาะ (The First Industrial Incinerator Plant)

 • บริษัท เอิร์ธเท็ค เอนไวรอนเม้นท์ จำกัด “ETC”

  ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า

  • บริษัท รีคัฟเวอรี่ เฮ้าส์ จำกัด “RH”

  ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าโดยเชื้อเพลิงจากขยะอุตสาหกรรม

  • บริษัท เอวา แกรนด์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด “AVA”

  ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าโดยเชื้อเพลิงจากขยะอุตสาหกรรม

  • บริษัท สิริลาภา พาวเวอร์ จำกัด “SIRI”

  ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าโดยเชื้อเพลิงจากขยะอุตสาหกรรม

  • บริษัท เอิร์ธ เอ็นจิเนีย แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด “EEC”

  บริการออกแบบด้านวิศวกรรมและก่อสร้างโรงไฟฟ้า

  • บริษัท ลิงค์ 88 พาวเวอร์ จำกัด “L 88”

  ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าโดยเชื้อเพลิงจากขยะอุตสาหกรรม

 • บริษัท บี กรีน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

  ประกอบกิจการพัฒนาและจัดสรรที่ดิน,ซื้อ-ขาย อสังหาริมทรัพย์ เพื่อประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมพาณิชยกรรม ในรูปแบบการนิคมอุตสาหกรรมในรูปแบบอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน

 • บริษัท เบตเตอร์ มี จำกัด “BME”

  ให้บริการเป็นนายหน้าและหรือตัวแทน ในการให้บริการรับกำจัดกากอุตสาหกรรมอันตรายและหรือไม่อันตราย ทั้งที่เป็นของแข็งและหรือของเหลวการวิเคราะห์กากอุตสาหกรรม การขนส่ง หรือการบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 • 01. ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัท

  • การประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย หรือ Corporate Governance Report (CGR) ประจำปี 2561 ระดับ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring)
  • การรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition : CAC) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ภายใต้การกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการป้องกันทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
 • 02. ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

  • การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Annual General Meeting AGM) เพื่อรักษาสิทธิอันชอบธรรมของผู้ลงทุน จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ระดับดีเยี่ยม
 • 03. การดำเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  • CSR-DIW Continuous Award รางวัลสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกับสังคมอย่างยั่งยืน โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
  • ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) ในฐานะที่มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
  • การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมดีเด่น” จาก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์ (วสท.)
 • 04. การดำเนินงาน

  • มาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม “ระดับเหรียญทอง” ประเภทประกอบกิจกรรมทำเชื้อเพลิงเหลวผสม (Liquid Blending) จาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม
  • มาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม “ระดับเหรียญทอง” ประเภทประกอบกิจกรรมทำเชื้อเพลิงแข็งผสม (Solid Blending) จาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม
  • มาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม “ระดับ Gold Plus” ประเภทการฝังสิ่งฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเสียอันตราย จาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม
  • มาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม “ระดับ Gold Plus” ประเภทการฝังสิ่งฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย จาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม
  • มาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม “ระดับเหรียญทอง” จากระบบบำบัดน้ำเสียรวม จาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม
  • โรงงานคัดแยกและ รีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ปี 2561 ( การรีไซเคิลหลอดไฟ) จาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม
 • 05. ระบบบริหารงานคุณภาพ

  • มาตรฐานการจัดการความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ ISO/IEC 17025:2005
  • มาตรฐานการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018
  • การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001:2007 จากสถาบันรับรองระบบ Intertek
  • มาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 จากสถาบันรับรอง SGS
  • มาตรฐานการจัดการคุณภาพ ISO 14001 : 2015 จากสถาบันรับรองระบบ Intertek
  • มาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพ ISO 9001:2015 จากสถาบันรับรอง SGS
  • มาตรฐานการจัดการคุณภาพ ISO 9001 : 2015 จากสถาบันรับรองระบบ Intertek
 • 06. นวัตกรรมดีเด่น

  • รางวัล Winner สาขา GREEN LEADERSHIP CATEGORY AWARD ในงาน ASIA RESPONSIBLE ENTREPRENEURSHIP AWARDS 2017 ในฐานะองค์กรในภูมิภาคเอเชียที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นพัฒนานวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • องค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม “Total Innovation Management  Award”  ตามโครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้เกิดการยกระดับความสามารถด้านนวัตกรรมของประเทศไทย
 • 07. การบริหารการจัดการความยั่งยืนตามกรอบแนวทางสากล

  • ESG100 Certificate ในฐานะบริษัทจดทะเบียน ที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) โดย สถาบันไทยพัฒน์
 • 08. รางวัลหุ้นยั่งยืน

  • Thailand Sustainability Investment หรือ “หุ้นยั่งยืน” จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจโดดเด่นคำนึงถึงความสมดุลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล
 • 09. ความรับผิดชอบต่อสังคม

  • CSR Recognition 2014 ” ในฐานะบริษัทจดทะเบียน ที่ให้ความสำคัญและดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • เกียรติบัตรแสดงเจตนารมณ์ร่วม เป็น “เครือข่ายธุรกิจที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (Age-Friendly Business) ภายใต้รูปแบบ CSR-in-process และ Social Enterprise กับ สถาบันไทยพัฒน์ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์”
 •  

  ต่อประเทศ จะสร้างความเป็นมาตรฐาน และความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่ประเทศ
  ต่อสังคมชุมชน จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนให้มั่นคง และพร้อมที่จะสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ต่อชุมชนในทุกๆ ด้าน
  ต่อภาครัฐ จะดำเนินงานภายใต้การหลักเกณฑ์ ข้อกำหนดตามกฎหมาย พร้อมทั้งสนับสนุนนโยบายการจัดการมลพิษและของเสียอันตรายอย่างถูกวิธี
  ต่อผู้ถือหุ้น จะดำเนินธุรกิจธุรกิจด้วยคุณธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ และพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพเพื่อผลตอบแทนที่ดี และเติบโตอย่างต่อเนื่อง
  ต่อลูกค้า จะสร้างความเชื่อมั่น และความพึงพอในแก่ลูกค้า ด้วยระบบการให้บริการที่ได้มาตรฐานสากล ตลอดจนอัตราค่าบริการที่เหมาะสมและเป็นธรรม
  ต่อคู่ค้า จะดำเนินธุรกิจด้วยความร่วมมือ ช่วยเหลือเกื้อกูลในระบบการจัดการที่ดี และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม พร้อมที่จะแบ่งปันประสบการณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพ และเสริมสร้างระบบมาตรฐานให้กับประเทศ
  ต่อพนักงาน จะสนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของพนักงานในองค์กรอย่างต่อเนื่องและองค์กรพร้อมที่จะธำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรม ในความรับผิดชอบต่ออาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานด้วยความเท่าเทียม
  • กลยุทธ์ด้านความยั่งยืน

   การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งมอบคุณค่าด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการสร้างความสัมพันธ์และความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงพัฒนาผลดำเนินงานด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ผ่านการดำเนินยุทธศาสตร์และนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืน โดยมีคณะกรรมการและคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืน

    

 • บริษัท เบตเตอร์ เวสท์ แคร์ จำกัด “BWC”

  ธุรกิจการทำเชื้อเพลิงผสม เชื้อเพลิงทดแทน (ของเหลว)  และการนำกลับมาใช้ประโยชน์ และ ธุรกิจบำบัดน้ำเสีย  /  ตัวแทนในการจัดหากากอุตสาหกรรมสู่กระบวนการเพื่อเป็นพลังงาน

 • บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ ทรานสปอร์ต จำกัด “BWT”

  ดำเนินกิจการบริการและควบคุมการขนส่งกากอุตสาหกรรม

 • บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) “AKP”

  ธุรกิจการกำจัดของเสีย หรือสิ่งปฏิกูลฯโดยการเผาทำลายในเตาเผาอุตสาหกรรมเฉพาะ (The First Industrial Incinerator Plant)

 • บริษัท เอิร์ธเท็ค เอนไวรอนเม้นท์ จำกัด “ETC”

  ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า

  • บริษัท รีคัฟเวอรี่ เฮ้าส์ จำกัด “RH”

  ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าโดยเชื้อเพลิงจากขยะอุตสาหกรรม

  • บริษัท เอวา แกรนด์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด “AVA”

  ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าโดยเชื้อเพลิงจากขยะอุตสาหกรรม

  • บริษัท สิริลาภา พาวเวอร์ จำกัด “SIRI”

  ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าโดยเชื้อเพลิงจากขยะอุตสาหกรรม

  • บริษัท เอิร์ธ เอ็นจิเนีย แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด “EEC”

  บริการออกแบบด้านวิศวกรรมและก่อสร้างโรงไฟฟ้า

  • บริษัท ลิงค์ 88 พาวเวอร์ จำกัด “L 88”

  ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าโดยเชื้อเพลิงจากขยะอุตสาหกรรม

 • บริษัท บี กรีน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

  ประกอบกิจการพัฒนาและจัดสรรที่ดิน,ซื้อ-ขาย อสังหาริมทรัพย์ เพื่อประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมพาณิชยกรรม ในรูปแบบการนิคมอุตสาหกรรมในรูปแบบอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน

 • บริษัท เบตเตอร์ มี จำกัด “BME”

  ให้บริการเป็นนายหน้าและหรือตัวแทน ในการให้บริการรับกำจัดกากอุตสาหกรรมอันตรายและหรือไม่อันตราย ทั้งที่เป็นของแข็งและหรือของเหลวการวิเคราะห์กากอุตสาหกรรม การขนส่ง หรือการบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 • 01. ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัท

  • การประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย หรือ Corporate Governance Report (CGR) ประจำปี 2561 ระดับ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring)
  • การรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition : CAC) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ภายใต้การกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการป้องกันทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
 • 02. ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

  • การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Annual General Meeting AGM) เพื่อรักษาสิทธิอันชอบธรรมของผู้ลงทุน จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ระดับดีเยี่ยม
 • 03. การดำเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  • CSR-DIW Continuous Award รางวัลสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกับสังคมอย่างยั่งยืน โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
  • ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) ในฐานะที่มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
  • การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมดีเด่น” จาก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์ (วสท.)
 • 04. การดำเนินงาน

  • มาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม “ระดับเหรียญทอง” ประเภทประกอบกิจกรรมทำเชื้อเพลิงเหลวผสม (Liquid Blending) จาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม
  • มาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม “ระดับเหรียญทอง” ประเภทประกอบกิจกรรมทำเชื้อเพลิงแข็งผสม (Solid Blending) จาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม
  • มาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม “ระดับ Gold Plus” ประเภทการฝังสิ่งฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเสียอันตราย จาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม
  • มาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม “ระดับ Gold Plus” ประเภทการฝังสิ่งฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย จาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม
  • มาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม “ระดับเหรียญทอง” จากระบบบำบัดน้ำเสียรวม จาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม
  • โรงงานคัดแยกและ รีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ปี 2561 ( การรีไซเคิลหลอดไฟ) จาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม
 • 05. ระบบบริหารงานคุณภาพ

  • มาตรฐานการจัดการความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ ISO/IEC 17025:2005
  • มาตรฐานการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018
  • การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001:2007 จากสถาบันรับรองระบบ Intertek
  • มาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 จากสถาบันรับรอง SGS
  • มาตรฐานการจัดการคุณภาพ ISO 14001 : 2015 จากสถาบันรับรองระบบ Intertek
  • มาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพ ISO 9001:2015 จากสถาบันรับรอง SGS
  • มาตรฐานการจัดการคุณภาพ ISO 9001 : 2015 จากสถาบันรับรองระบบ Intertek
 • 06. นวัตกรรมดีเด่น

  • รางวัล Winner สาขา GREEN LEADERSHIP CATEGORY AWARD ในงาน ASIA RESPONSIBLE ENTREPRENEURSHIP AWARDS 2017 ในฐานะองค์กรในภูมิภาคเอเชียที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นพัฒนานวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • องค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม “Total Innovation Management  Award”  ตามโครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้เกิดการยกระดับความสามารถด้านนวัตกรรมของประเทศไทย
 • 07. การบริหารการจัดการความยั่งยืนตามกรอบแนวทางสากล

  • ESG100 Certificate ในฐานะบริษัทจดทะเบียน ที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) โดย สถาบันไทยพัฒน์
 • 08. รางวัลหุ้นยั่งยืน

  • Thailand Sustainability Investment หรือ “หุ้นยั่งยืน” จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจโดดเด่นคำนึงถึงความสมดุลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล
 • 09. ความรับผิดชอบต่อสังคม

  • CSR Recognition 2014 ” ในฐานะบริษัทจดทะเบียน ที่ให้ความสำคัญและดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • เกียรติบัตรแสดงเจตนารมณ์ร่วม เป็น “เครือข่ายธุรกิจที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (Age-Friendly Business) ภายใต้รูปแบบ CSR-in-process และ Social Enterprise กับ สถาบันไทยพัฒน์ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์”
 • Login Area

  Welcome

  Register New Account

  Hello