Revolution Slider Error: Slider with alias homepage1 not found.
Maybe you mean: 'investor-relations' or 'home-baby-kids' or 'home-baby-kids-th'

Better World Green

เป็นผู้ให้บริการนำสิ่งปฏิกูลฯ ผ่านกระบวนการและนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ และ
ให้คำปรึกษาด้านการจัดการของเสียโดยรวม มีแนวคิดปฏิวัติรูปแบบของการ
ให้บริการที่สนองตอบความต้องการของลูกค้าให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
โดยสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วต้องได้รับการบริหารจัดการ
อย่างถูกวิธี การขนส่ง ตลอดจนการกำจัด/บำบัด
ในขั้นตอนสุดท้าย

สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากภาคอุตสาหกรรม เป็นผลกระทบที่ทุกฝ่ายทั้งภาครัฐบาลและเอกชนต้อง
เร่งกำกับดูแล ด้วยเหตุนี้ จัดสร้างศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรมเพื่อสนองตอบนโยบายการขจัด
มลพิษจากของเสียอุตสาหกรรมของรัฐบาลให้ได้รับการบริหารจัดการอย่างถูกวิธี….

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

การย่อยสลาย

เกี่ยวกับเศรษฐกิจ

การบริการ

เทคโนโลยีสำหรับอนาคต

ปัญหามลพิษที่เกิดจากน้ำเสียมลพิษทางอากาศดินที่ปนเปื้อนของเสียต้องได้รับการแก้ไข แต่ไม่ถือว่าเป็นของเสียหรือวัสดุที่ไม่ได้ใช้แล้วจากอุตสาหกรรมนี้เรียกว่า “ขยะอุตสาหกรรม” อันเป็นผลมาจากการขาดการจัดการและการบำบัดของเสียและการกำจัดและไม่มีผลกระทบในอนาคต สาเหตุที่สอดคล้องกันสะท้อนถึงสภาพแวดล้อมที่ถูกทำลายผู้ที่ทุกข์ทรมานและเงินสำรองจำนวนมากจะถูกจัดสรรเพื่อสนับสนุนการลดมลพิษ

ข่าวสารและกิจกรรม