บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)

“เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน”  ผู้ให้บริการด้านการบริหารและจัดการสิ่งแวดล้อม(กากอุตสาหกรรม หรือขยะอุตสาหกรรม)         อย่างครบวงจรทั้งการบำบัด กำจัด และนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่            ด้านพลังงาน ดำเนินกิจการมากว่า 2 ทศวรรษ  ด้วยกระบวนการที่ทันสมัย         และมีประสิทธิภาพและยังขยายห่วงโซ่อุปทานจากธุรกิจต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางธุรกิจ  โดยการยึดมั่นการดำเนินธุรกิจ      ตามหลักปรัชญา “เราห่วงใยทุกชีวิต และสิ่งแวดล้อม” ด้วยความตระหนักถึง   ความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดในห่วงโซ่คุณค่า ไม่ว่าจะเป็นพนักงานของบริษัท ลูกค้า คู่ค้า คู่ธุรกิจ และชุมชนโดยรอบรวมไปถึงสังคม โดยรวมทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

มุมสูงบ่อ.2

บริการ

capvideo

บริการให้คำปรึกษา/แนะนำข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับการจัดการกากอุตสาหกรรมทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ด้านบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมแก่ผู้ใช้บริการ

IMG_2074

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.17025-2561 และขึ้นทะเบียนห้องวิเคราะห์ของกรมโรงงาน (ทะเบียนเลขที่ ร-223) สามารถตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบของกากอุตสาหกรรม ทั้งของแข็งและของเหลวที่ทันสมัยและแม่นยำตามมาตรฐานสากล

IMG_2577

กากอุตสาหกรรมแบบที่ไม่เป็นอันตรายและกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย (Secured & Sanitary Landfill) ที่มีการจัดสรรพื้นที่อย่างชัดเจนเพื่อการจัดการที่เหมาะสมเพื่อให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมสูงสุด

IMG_2105

ระบบถูกออกแบบให้เป็นระบบบำบัดร่วม (Combine System )  ระหว่างการบำบัดทางเคมีและชีวภาพ ที่ และเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดอย่างสูงสุด ด้วยระบบ Reverse Osmosis (RO)

IMG_2617

ระบบคัดแยกและแปรรูปกากอุตสาหกรรมเพื่อใช้ประโยชน์ โดยการคัดแยกและแปรรูปกากอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นคือ “ผลิตภัณฑ์ทดแทนเชื้อเพลิง” SRF (Solid Recovered Fuel)

5

ให้บริการขนส่งและภาชนะบรรจุที่ออกแบบตามคุณลักษณะกากอุตสาหกรรม ผ่านการขึ้นทะเบียนและรับรองจากหน่วยงานรัฐบาล พร้อมระบบ GPS ควบคุมและดูแลความปลอดภัยตลอดเส้นทาง และทีมงานฉุกเฉินที่คอยให้ความช่วยเหลือ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในระยะทางการขนส่ง

null

นอกจากนี้บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)  ยังสร้างคุณค่าร่วมทางธุรกิจให้กับกลุ่มบริษัทในเครือเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กร

QR-Line-BME-64

แบบฟอร์มใบเสนอราคา

ข่าวสารและกิจกรรม