สารจากประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ก้าวเข้าสู่ปีที่ 22 อย่างมั่นคงและเรายังคงพัฒนาศักยภาพขององค์กร ทั้งยังคงความเป็นผู้นำด้านการจัดการอุตสาหกรรม โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจ ในด้านคุณภาพการให้บริการที่ถูกต้องและรวดเร็ว  อีกทั้งยังส่งเสริมการดำเนินงานผ่านกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

ด้วยความสำเร็จที่เกิดขึ้นนี้ ผมต้องขอขอบคุณทุกฝ่าย ทุกหน่วยงานที่ช่วยขับเคลื่อนบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและเรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศต่อไป