บริษัทเบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) 

488 ซ.ลาดพร้าว130 (มหาดไทย 2) แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

นักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ : 02012 7888 ext. 715
โทรสาร : 02 012 7889

 Email: ir@bwg.co.th

นักลงทุนสามารถติดต่อกับบริษัทเบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) เพื่อสอบถามประเด็นด้านการลงทุนได้ โดยกรอกคำถามลงในแบบ ฟอร์มด้านล่างนี้ ซึ่งบริษัทยินดีรับฟังความคิดเห็นและตอบประเด็นคำถามของทุกท่าน