ระบบปฏิบัติการวิเคราะห์

เพื่อให้กระบวนการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลฯ เป็นไปอย่างถูกต้องและป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมขึ้นในภายหลัง ดังนั้น ก่อนเข้าสู่กระบวนการการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล บริษัทฯ จะมีการนำ “สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว” ที่มีคุณสมบัติเป็นของแข็งและของเหลว มาวิเคราะห์อย่างละเอียดถี่ถ้วน ด้วยกระบวนการทางเคมีและกายภาพ เพื่อให้ทราบถึงองค์ประกอบต่างๆ และเพื่อนำไปสู่วิธีการในการบริหารจัดการที่ถูกต้องเหมาะสม ภายในห้อง “ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์” ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ถูกต้องแม่นยำ และได้ผลอย่างรวดเร็ว พร้อมด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญผ่านการขึ้นทะเบียนบุคลากรห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

มาตรฐานการรับรอง “ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์”

  • ได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียน จาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขทะเบียน ร-223
  • ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพและสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004
  • ได้รับการรับรองด้านความปลอดภัย ISO 45001:2018
  • ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 : 2005 จาก สมอ.