ระบบหลุมฝังกลบ

เพื่อให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมสูงสุด บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ได้มีการพัฒนาและออกแบบหลุมฝังกลบ ภายใต้การยึดหลักมาตรฐานจากประเทศเยอรมัน โดยเป็นไปตามกฎหมายกำหนด แบ่งหลุมฝังกลบออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ หลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรมไม่อันตราย(Sanitary landfill) และ หลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรมอันตราย (Secured Landfill) ประกอบด้วย 4 ระบบ (แสดงดังภาพ)

ระบบการปูชั้นปูรองหลุม เริ่มจากการปูพื้นบ่อหรือก้นหลุมด้วยดินเหนียวและแผ่นพลาสติก HDPE ที่มีความหนาแน่นสูง ป้องกันการรั่วซึมของน้ำชะกากไหลปนเปื้อนสู่แหล่งน้ำใต้ดิน

– ก่อนการปูพื้นชั้นถัดมา ด้วยแผ่น Geonet แผ่นพลาสติก HDPE ที่มีลักษณะเป็นตาข่าย ที่ทำหน้าที่ระบายน้ำชะกาก

– ต่อด้วยแผ่น Geotextile ใยสังเคราะห์ที่มีหน้าที่ในการกรองกากอุตสาหกรรม และช่วยให้น้ำชะกากระบายได้ดียิ่งขึ้น

– และปูตามด้วย GCL แผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ ที่มีคุณสมบัติป้องกันการรั่วซึมน้ำชะกาก และดูดซับ ดักจับโลหะหนักได้เป็นอย่างดี /ตามด้วยการปิดทับด้วยดินหนา 60 ซม. ก่อนทำการฝังกลับกากอุตสาหกรรมลงไป

“หลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรมอันตราย” จะปูซ้ำด้วยระบบการปูชั้นกันซึม ตามลำดับเพิ่มอีก 1 ชั้น และก่อนทำการฝังกลบกากอุตสาหกรรมอันตราย ที่ผ่านการปรับเสถียรลดความเป็นอันตรายที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมลงไป และปิดทับด้วยดินหนา 60 ซม.

  • ระบบระบายน้ำชะกาก ที่จะคอยทำหน้าที่รวบรวมน้ำเสียที่เกิดขึ้นไปยังบ่อพัก นำไปสู่ขั้นตอนการบำบัดต่อไป
  • ระบบวางท่อระบายก๊าซ เพื่อระบายก๊าซที่เกิดขึ้นภายในหลุมฝังกลบออกสู่ภายนอก ส่วนใหญ่ได้แก่ ก๊าซมีเทน
  • ระบบชั้นปิดคลุมหลุม หลังการฝังกลบสิ่งปฏิกูลฯ จนเต็มและทำการปรับระดับเรียบร้อยแล้ว