ระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบให้บริหาร “บำบัดน้ำเสีย” ของบริษัทฯ ประกอบด้วยแบบเคมีและแบบชีวภาพ ที่มีความสามารถในการให้บริการได้ประมาณ 450 ลูกบาศก์เมตร/วัน และเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดอย่างสูงสุด ด้วยระบบ Reverse Osmosis (RO) ซึ่งน้ำเสียที่ได้ผ่านการบำบัดจนได้คุณภาพมาตรฐานแล้ว จะถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ (Reuse) ภายในศูนย์ฯ ทั้งนี้เพื่อการนำทรัพยากรที่เกิดในกระบวนการกลับมาให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าสูงสุด