ระบบการให้คำปรึกษา แนะนำ

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 2 ทศวรรษ  ในฐานะผู้เชี่ยวชาญ ด้านการบริหารและจัดการกากอุตสาหกรรมภายในโรงงานเพื่อประโยชน์สูงสุด อย่างครบวงจร (One Stop Service) ตั้งแต่การรวบรวมกากอุตสาหกรรม หรือของเสียภายในโรงงานอุตสาหกรรมไปบำบัด / กำจัด ตามวิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมายและความต้องการของลูกค้า อันได้แก่ การฝังกลบในหลุมฝังกลบที่ได้รับมาตรฐาน การเผาด้วยเตาเผาอุณหภูมิสูง การนำกลับ
ไปใช้ประโยชน์ใหม่ การแปรรูปทั้งที่เป็นของแข็ง ของเหลว และการปรับปรุงคุณภาพ เพื่อเป็นเชื้อเพลิงทดแทนหรือวัตถุดิบทดแทนในเตาเผาและโรงไฟฟ้าตลอดจนให้บริการรถขนส่งกากของเสียทุกประเภทที่มีระบบมาตรฐานควบคุมดูแลความปลอดภัยตลอดเส้นทาง การขนส่ง เพื่อการประสานงานที่สอดคล้องและตรงตามความต้องการที่เหมาะสมให้กับลูกค้า เพื่อความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น