มาตรฐานและความสำเร็จ

BWG ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ใส่ใจสังคมและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม การดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส รวมไปถึงการมุ่งมั่นในการสร้างนวัตกรรมอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง โดย BWG ได้รับรางวัล การจัดอันดับและการรับรองในด้านต่างๆ ทั้งระดับประเทศและระดับสากล

รางวัลประกาศเกียรติคุณ: Sustainability Disclosure Recognition การนำเสนอข้อมูลด้านความยั่งยืน ครบทุกมิติทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล

โครงการ คาร์บอนฟุตพริ้นท์ ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม ลดการปล่อยก๊าซเลือนกระจก

รางวัล Thailand Sustainability Investment หรือ “หุ้นยั่งยืน” ประจำปี 2019 ต่อเนื่องปีที่ 5 จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจโดดเด่นคำนึงถึงความสมดุลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล

รางวัล CSR-DIW Continuous Award 2019 มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโรงงานคัดแยกและรีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ได้รับการประเมินระดับ “ดีเยี่ยม” ในปี 2561

รางวัล ESG100 Certificate ปี2019 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ในฐานะ

บริษัทจดทะเบียน ที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) โดย สถาบันไทยพัฒน์

รางวัลมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม “ระดับ Gold Plus” ทั้งประเภทการฝังสิ่งฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย

รางวัลมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม “ระดับ Gold Plus” ทั้งประเภทการฝังสิ่งฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเสียอันตราย

รางวัลมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม “ระดับเหรียญทอง” ทั้งประเภทประกอบกิจกรรมทำเชื้อเพลิงแข็งผสม

รางวัลมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม “ระดับเหรียญทอง” ทั้งประเภทประกอบกิจกรรมทำเชื้อเพลิงเหลวผสม

รางวัลคุณภาพมาตรฐานการจัดการกากอุตสาหกรรม “ระดับเหรียญทอง” ประเภทกิจกรรมบำบัดน้ำเสียรวมสำหรับน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรม ประจำปี 2560 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

รางวัลคุณภาพมาตรฐานการจัดการกากอุตสาหกรรม “ระดับเหรียญทอง” ประเภทกิจกรรมบำบัดน้ำเสียรวมสำหรับน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรม ประจำปี 2560 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

เกียรติบัตรแสดงเจตนารมณ์ร่วม เป็น “เครือข่ายธุรกิจที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (Age-Friendly Business) ภายใต้รูปแบบ CSR-in-process และ Social Enterprise กับ สถาบันไทยพัฒน์ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

รางวัล Renewable Energy Deal of The Year Thailand by The Asset

รางวัล Asia Responsible Enterprise Award 2019 (AREA 2019) สาขา Green Leadership ” Green Energy from Industrial Waste” ในฐานะองค์กรที่ดำเนินธุรกิจดีเด่นด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

รางวัล Winner สาขา GREEN LEADERSHIP CATEGORY AWARD ในงาน ASIA RESPONSIBLE ENTREPRENEURSHIP AWARDS 2017 ในฐานะองค์กรในภูมิภาคเอเชียที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นพัฒนานวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) ในฐานะที่มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (เลขทะเบียนโรงงาน : จ3-101-2/40สบ)

ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) ในฐานะที่มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (เลขทะเบียนโรงงาน : 3-106-8/49สบ.)

ใบรับรองการเป็นพันธมิตรแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

การประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย หรือ Corporate Governance Report (CGR) ประจำปี 2562 ระดับ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

ดีเยี่ยม สำหรับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (Annual General Meeting AGM) เพื่อรักษาสิทธิอันชอบธรรมของผู้ลงทุน จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ใบรับรองห้องปฏิบัติการ ในการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ มอก. 17025-2548 (ISO/IEC 17025 : 2005)

มาตรฐานการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018

มาตรฐานการจัดการคุณภาพ ISO 14001 : 2015

มาตรฐานการจัดการคุณภาพ ISO 9001 : 2015