กว่า 2 ทศวรรษ แห่งความสำเร็จ

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการด้านการจัดการกากอุตสาหกรรม (ขยะอุตสาหกรรม) อย่างครบวงจร และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องครอบคลุมการบริหารจัดการกากฯ ได้รับการอนุญาตดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีความเชี่ยวชาญทางด้านการบำบัด / กำจัด กากอุตสาหกรรมทั้งที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตราย ได้แก่ การบำบัด การกำจัด (ฝังกลบ) และการนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ด้านพลังงานทดแทน จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นโดย นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2540 และมีสถานะ เป็นบริษัทมหาชน และจดทะเบียนซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยสัญลักษณ์ “ BWG ” สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เลขที่ 488 ซ.ลาดพร้าว130 (มหาดไทย 2) ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240       และมีศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม  ตั้งอยู่ที่ 140 หมู่ 8 ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110

ใบอนุญาตโรงงาน

ลำดับที่ 101 ให้บริการปรับคุณภาพของเสียรวม และรับฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นอันตราย และบำบัดน้ำเสียรวม

ลำดับที่ 105 ให้บริการคัดแยกและรับฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตราย

ลำดับที่ 106 ปรับคุณภาพวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเพื่อเป็นเชื้อเพลิงทดแทนและวัตถุดิบทดแทนและผลิตเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรม สำหรับผลิตกระแสไฟฟ้า

จากบริษัทกำจัดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว สู่บริษัทพลังงานทดแทน เพื่อคนไทย เพื่อประเทศไทย

ขยายการลงทุนสร้างความมั่นคงทางพลังงานควบคู่กับการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง