1.1 ข้อพึงประพฤติ ปฏิบัติต่อบริษัท ฯ
(1) ระลึกถึงความสำคัญในงานซึ่งเป็นธุรกิจของบริษัทฯ และมีความผูกพันที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตน ตามขั้นตอนและระเบียบที่กำหนดไว้
(2) วางแผนการทำงาน กำหนด และวิเคราะห์เป้าหมายในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน เพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงคุณธรรม จรรยาบรรณ ตลอดจนวัฒนธรรมของผู้ที่เกี่ยวข้อง
(3) มีความเพียรพยายามทำงานด้วยความขยันขันแข็ง ซื่อสัตย์ สุจริต ให้ความร่วมมือช่วยเหลือ ประสานงานอุทิศตนให้แก่งานของบริษัทฯ อย่างเต็มที่ ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอเพื่อให้ได้คุณภาพของผลงาน
(4) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
(5) ใช้และรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อย่างประหยัดและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
(6) รักษาความลับของบริษัทฯ โดยดูแลระมัดระวังมิให้เอกสาร หรือข่าวสารอันเป็นความลับของบริษัทฯ ถูกเปิดเผยรั่วไหลหรือตกไปถึงผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง อันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ทั้งนี้รวมทั้งการไม่ให้เอกสารหรือข่าวสารของบริษัทฯ ที่ไม่พึงเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก เว้นแต่ ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ
(7) ละเว้นหรือหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลภายนอก หรือสื่อมวลชนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ยังไม่มีนโยบาย หรือ แนวทางดำเนินการในเรื่องนั้นๆ อย่างแน่ชัด หรือเรื่องอื่นใดที่อาจกระทบกระเทือนต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และการดำเนินงานของบริษัทฯ

1.2 ข้อพึงประพฤติ ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน
(1) ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยการใช้กิริยา วาจาสุภาพเรียบร้อย มีน้ำใจ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
(2) รักษาและเสริมสร้างความสามัคคีรวมทั้งให้ความร่วมมือระหว่างผู้ร่วมงานและช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์ต่องานของบริษัทฯ โดยส่วนรวม
(3) ปฏิบัติตามคำแนะนำ หรือคำสั่งโดยชอบธรรมของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหน้าที่ การงาน และให้ความนับถือต่อผู้บังคับบัญชา และพนักงานอื่นของบริษัทฯ ที่มีอาวุโส
(4) ให้ความร่วมมือ สนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชา และให้ข้อมูลที่ถูกต้องต่อผู้บังคับบัญชา
(5) ปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความยุติธรรม เมตตา กรุณา ให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตนที่ดีให้ความสนใจทุกข์สุขตามควร ดูแลเอาใจใส่ และพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างดี โดยการถ่ายทอดความรู้ในงาน สนับสนุนให้ได้รับการฝึกอบรม เพื่อให้ได้เพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์อยู่เสมอ
(6) หลีกเลี่ยงการนำข้อมูลหรือเรื่องราวของพนักงานผู้อื่น ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและเรื่องส่วนตัวไปเปิดเผย หรือวิพากษ์วิจารณ์ ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่พนักงานหรือภาพลักษณ์โดยรวมของบริษัทฯ

1.3 ข้อพึงประพฤติ ปฏิบัติต่อบุคคลภายนอก
(1) ใช้กิริยา วาจา สุภาพเรียบร้อย ต่อบุคคลภายนอกที่มาติดต่อ หรือเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
(2) อำนวยความสะดวก และให้การต้อนรับผู้มาติดต่อด้วยความสุภาพ เรียบร้อย เต็มใจ และมีน้ำใจ
(3) ชี้แจงนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามขอบเขตหน้าที่ของตน หากเรื่องใดที่ไม่สามารถชี้แจงได้ ให้แจ้งแก่ผู้บังคับบัญชา ตามลำดับขั้นเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป
(4) ส่งเสริมความสัมพันธ์ และความเข้าใจอันดีต่อบุคคลภายนอกที่มาติดต่อหรือเกี่ยวข้อง ด้วยไมตรีจิตและความไม่เอารัดเอาเปรียบ

1.4 ข้อพึงประพฤติ ปฏิบัติต่อสังคม
(1) ร่วมสร้างสรรค์ และพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้า เพื่อประโยชน์ของสาธารณชน
(2) ส่งเสริมและปฏิบัติตามธรรมเนียม จารีตประเพณี ศีลธรรม วัฒนธรรมอันดีงาม ซึ่งวิญญูชนพึงปฏิบัติหรือโดยสามัญสำนึกของบุคคลทั่วไป
(3) ให้ความร่วมมือในการทำประโยชน์แก่สังคม ตามโอกาส และความพร้อม
(4) ปฏิบัติตนตามที่ชอบที่ควร และเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม

1. ข้อพึงประพฤติ ปฏิบัติของผู้บริหาร
1.1 ข้อพึงประพฤติ ปฏิบัติต่อบริษัท ฯ
(1) ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามนโยบาย และวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีสติ ยึดถือประโยชน์ ส่วนรวมของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย รวมถึงผู้ที่มีประโยชน์เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อผู้ขาย ประชาชนทั่วไป และพนักงาน
(2) ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทักษะการบริหารการจัดการ ปรับปรุงวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่ง ขึ้นทันต่อเหตุการณ์ และการเคลื่อนไหวของธุรกิจ พร้อมทั้งป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
(3) รับผิดชอบต่อผลงานของตน และของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ระมัดระวังผลงานของตนที่จะไปกระทบการทำงานของระบบอื่นให้ได้ รับความเสียหาย หรือเสียระบบ อีกทั้งพร้อมที่จะชี้แจงข้อมูลของผลงานที่ถูกต้องตามสถานะของตน
(4) รักษาข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ ดูแลและระมัดระวังมิให้เอกสารหรือข่าวสารอันเป็นความลับของบริษัทฯ มีการเปิดเผย ถึงผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง และไม่ใช้ข้อมูลแสวงหาประโยชน์ให้ตนเอง ซึ่งอาจจะทำความเสียหาย หรือเสื่อมเสียแก่บริษัทฯ
(5) รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ปลูกฝังจิตสำนึกของพนักงานให้มีความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฯ หวงแหนบริษัทฯ เหมือน เป็นเจ้าของร่วม และปกป้องชื่อเสียงของบริษัทฯ
1.2 ข้อพึงประพฤติ ปฏิบัติต่อพนักงาน
(1) ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน
(2) มีทัศนคติที่ถูกต้องว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีค่า ให้การยอมรับและยกย่องตามควร
(3) ยึดถือข้อบังคับการทำงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด ให้มีความเมตตา กรุณา เป็นธรรม และรับฟังเหตุผลเพื่อใช้แก้ปัญหา
(4) ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ตามความเหมาะสมของพนักงาน
(5) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน สร้างบรรยากาศการทำงานให้อบอุ่น สนใจทุกข์สุขตามควร
(6) สร้างจิตสำนึกให้พนักงานทราบถึง สิทธิ อำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบต่อบริษัทฯ การรักษาระเบียบวินัย
1.3 ข้อพึงประพฤติ ปฏิบัติต่อบุคคลภายนอก
(1) ปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ
(2) ให้ความเสมอภาค ไม่กีดกัน ไม่ให้สิทธิพิเศษ ไม่เลือกปฏิบัติ
(3) ปฏิบัติตามเงื่อนไข กรอบ กติกา ธรรมเนียมปฏิบัติ และข้อตกลงตามสัญญา
(4) ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีด้วยไมตรีจิต
1.4 ข้อพึงประพฤติ ปฏิบัติต่อสังคม
(1) ดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงความมั่นคง ปลอดภัย หน้าที่ และความรับผิดชอบที่พึงมีต่อประเทศชาติ
(2) ให้ความร่วมมือ และส่งเสริมกิจกรรมการทำประโยชน์เพื่อสังคม
(3) ปลูกจิตสำนึกหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ดีต่อสังคมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับ
(4) ประพฤติ ปฏิบัติ อย่างเคร่งครัดด้วยความเคารพภายใต้กฎหมาย และกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(5) ให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

⦁ เปิดเผยข้อมูล อย่างถูกต้อง และเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน
⦁ ไม่เปิดเผยข้อมูลที่ขัดต่อข้อกำหนดในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
⦁ ใช้วิจารณญานในการให้ข้อมูลต่างๆ อย่างระมัดระวังและรอบคอบ โดยสามารถปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลได้ หากพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อมูลดังกล่าวยังเป็นความลับ (Insider Information) หรือเป็นข้อมูลที่อาจทำให้บริษัทเสียความสามารถในการแข่งขัน
⦁ ไม่รับนัดหรือตอบคำถามเกี่ยวกับผลประกอบการ ก่อนวันรายงานผลการดำเนินงาน 30 วัน ของแต่ละไตรมาส (Silent Period)
⦁ ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่น
⦁ ไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตน ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใดก็ตาม ในการเลือกดำเนินกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมกับ หน่วยงานภายนอก

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์  กรีน จำกัด   (มหาชน)  ดังต่อไปนี้

 • กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้น ที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร โดยให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม
 • ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากลเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่อาจส่งผลกระทบกับการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาและมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในทิศทางเดียวกัน โดยนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์ แผนงานและการดำเนินงานของบริษัทรวมถึงการมุ่งเน้นให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์  พันธกิจ และกลยุทธ์ที่กำหนดไว้  เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานและสร้างความเชื่อมั่นของผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • มีการกำหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดำเนินงานของบริษัทเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย หรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการป้องกันการให้สินบนและต่อต้านคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการให้สินบนและต่อต้านคอร์รัปชั่นได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จึงได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชั่น” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจนต่อการดำเนินธุรกิจและพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืนโดยมีนโยบายดังต่อไปนี้

 1. บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชั่นอย่างสิ้นเชิง และถือปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชั่นในประเทศไทย
 2. บริษัทฯ จะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบนและการคอร์รัปชั่นทั้งทางตรงทางอ้อม และมุ่งมั่นที่จะนำระบบที่มีประสิทธิผลมาใช้ในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
 3. กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการให้สินบนการคอร์รัปชั่นและจรรยาบรรณธุรกิจในการดำเนินงาน
 4. พนักงานทุกคนไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการให้สินบนและการ คอร์รัปชั่นโดยต้องแจ้งต่อผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบเพื่อตรวจสอบคอร์รัปชั่นโดยต้องแจ้งต่อผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบเพื่อตรวจสอบ
 5. การดำเนินการใดๆ ตามนโยบายการให้สินบนและการคอร์รัปชั่นให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจในการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทฯ จะกำหนดขึ้นต่อไปในอนาคต
 6. การให้สินบนและการคอร์รัปชั่น ถือเป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯกำหนดไว้และอาจได้รับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหากการกระทำนั้นผิดต่อกฎหมาย
 7. บริษัทฯจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่แจ้งหรือให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลการรายงานเรื่องการให้สินบนและการคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
 8. บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชั่น
 9. บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าการให้สินบนและการคอร์รัปชั่นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทั้งการทำธุรกรรมใดๆกับภาครัฐและภาคเอกชน

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มมูลค่า และผลตอบแทนสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนดและเห็นชอบให้มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการบริหารกิจการของบริษัทฯ คุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการควบคุมดูแลการดำเนินการของบริษัทฯ กำหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้กิจการของบริษัทฯมีความมั่นคง กำหนดปรัชญาและจรรยาบรรณในการทำธุรกิจ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใส สุจริต ยุติธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาปรับปรุงและอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการยกระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้มีมาตรฐาน และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ณ ปัจจุบัน

คณะกรรมการบริษัทฯมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง  เพื่อเตรียมความพร้อมให้บริษัทฯก้าวไปสู่การกำกับดูแลกิจการในระดับสากล ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการสร้างความมั่นคงและความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนให้กับองค์กร ผู้ถือหุ้น รวมทั้ง ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดยมุ่งเน้นการรักษามาตรฐาน และการพัฒนาการกำกับดูแล รวมถึงส่งเสริมให้การกำกับดูแลที่ดีให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร โดยมีสาระสำคัญดังนี้

 • จัดให้มีการบริหารงานและดําเนินงานโดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
 • จัดให้มีระบบการควบคุมที่ดี ทั้งการควบคุมทางการเงิน การดําเนินงานการกํากับดูแลการปฏิบัติงาน การตรวจสอบภายใน การควบคุมและการจัดการความเสี่ยง ที่มีประสิทธิภาพ
 • ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ทั้งต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
 • สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียสนับสนุนให้มีช่องทางการสื่อสารที่ชัดเจนเพื่อให้มั่นใจว่ามี การเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่สําคัญของบริษัทอย่างถูกต้อง ทันเวลา และโปร่งใส

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับบำบัดกำจัดกากอุตสาหกรรม เน้นการให้บริการที่ครบวงจรอย่างมีคุณภาพ เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า คำนึงถึงความสำคัญของการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดูแลรับผิดชอบต่อสังคม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนและผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม มีความมุ่งมั่นจะปรับปรุงพัฒนาด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เรามีเจตจำนงที่จะดำเนินงานภายใต้ความมุ่งมั่น ดังนี้

 • ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ตลอดจนข้อกำหนดของลูกค้า
 • ป้องกันและลดมลพิษที่เกิดจากการดำเนินงานขนส่ง บำบัดและกำจัดกากอุตสาหกรรม ตลอดจนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด
 • อบรมและปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสำนึกในการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและความเสี่ยงอันเกิดจากการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
 • สนับสนุน ส่งเสริมสภาพแวดล้อมและสถานที่ทำงานให้ปลอดภัย เพื่อขจัดอันตราย ลดอุบัติเหตุ ความเสี่ยง การบาดเจ็บ การเจ็บป่วย และโรคอันเกิดจากการปฏิบัติงาน ในทุกหน่วยงานขององค์กร
 • รับฟังความคิดเห็นและให้คำปรึกษาเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม