บริษัท เบตเตอร์ เวสท์ แคร์ จํากัด

บริษัท เบตเตอร์ เวสท์ แคร์ จํากัด เข้าใจถึงปัญหาการจัดการของเสียในรูปแบบของเหลวที่เกิดจากกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม ที่มีปริมาณสารเคมีหรือสารละลายเข้มข้นผสมอยู่ในปริมาณ ที่แตกต่างกัน  ด้วยปัญหาต่างๆเหล่านี้ต้องมีวิธีการจัดการที่ถูกต้องเหมาะสม  เราจึงมุ่งมั่นและเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ประกอบการในการให้บริการอย่างครบวงจรและถูกต้องตามกฎหมายพร้อมกับร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

กระบวนการบำบัดน้ำเสีย

เป็นการบำบัดของเหลวที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความเป็น กรด/ด่างและสารเคมีเสื่อมสภาพจะเข้าสู่กระบวนการบำบัดทางเคมีและกายภาพ  ซึ่งเป็นการใช้สารเคมีเพื่อเปลี่ยนรูปสารละลายให้อยู่ในรูปของแข็งในน้ำเสีย จากนั้นทำการแยกของแข็งออกจากน้ำ ส่วนน้ำเสียจะนำไปบำบัดโดยระบบชีวภาพ และกากตะกอนจะถูกนำไปสู่ระบบปรับเสถียรจนกว่าจะได้เกณฑ์ตามมาตรฐานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด ส่วนกากตะกอนที่เกิดจากการบำบัดจะถูกนำไปปรับเสถียรและนำไปฝังกลบยังหลุมฝังกลบอย่างปลอดภัย