จรรยาบรรณธุรกิจบริษัท

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)  ได้กำหนดจริยธรรม และจรรยาบรรณทางธุรกิจไว้เป็นมาตรฐาน ดังต่อไปนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

 

จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์

  • เปิดเผยข้อมูล อย่างถูกต้อง และเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน
  • ไม่เปิดเผยข้อมูลที่ขัดต่อข้อกำหนดในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • ใช้วิจารณญานในการให้ข้อมูลต่างๆ อย่างระมัดระวังและรอบคอบ โดยสามารถปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลได้ หากพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อมูลดังกล่าวยังเป็นความลับ (Insider Information) หรือเป็นข้อมูลที่อาจทำให้บริษัทเสียความสามารถในการแข่งขัน
  • ไม่รับนัดหรือตอบคำถามเกี่ยวกับผลประกอบการ ก่อนวันรายงานผลการดำเนินงาน 30 วัน ของแต่ละไตรมาส (Silent Period)
  • ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่น
  • ไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตน ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใดก็ตาม ในการเลือกดำเนินกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมกับ หน่วยงานภายนอก

จรรยาบรรณธุรกิจ