บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) มีโครงสร้างการจัดการ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ทำหน้าที่กำหนดแนวนโยบายในด้านต่างๆ ของบริษัทฯ จำนวน 9 ท่าน โดยมีภาระหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ภายใต้การคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
1. นพ.ดร.วิชาญ วิทยาศัย ประธานกรรมการ  และกรรมการอิสระ
2. ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย รองประธานกรรมการ  และกรรมการอิสระ
3. นายอัครวิทย์ ขันธ์แก้ว รองประธานกรรมการ
4. ดร.บุญญาบารมี สว่างวงศ์ กรรมการอิสระ
5. นางนารถฤดี ธรรมวัน กรรมการอิสระ
6. ดร.วรดิศ ธนภัทร กรรมการอิสระ
7. นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ กรรมการ
8. นายสุทัศน์ บุณยอุดมศาสตร์ กรรมการ
9. นางสาวณัฐพรรณ เหลืองวิริยะ กรรมการ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ ลงลายมือชื่อกับ นายสุทัศน์ บุณยอุดมศาสตร์ หรือนางสาวณัฐพรรณ เหลืองวิริยะ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ

จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย พิจารณาสอบทานงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย พิจารณาเสนอชื่อผู้สอบบัญชีฯ และค่าตอบแทน การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รายงานที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พิจารณาสอบทานในเรื่องต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและระเบียบ

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
1. ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
2. ดร.บุญญาบารมี สว่างวงศ์ กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
3. นางนารถฤดี ธรรมวัน กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

คณะกรรมการบริษัท และคณะผู้บริหาร

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ ซึ่งจะประกอบด้วยกรรมการไม่เกิน 5 คน โดยกำหนดให้ประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ต้องมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน มีความรู้ความชำนาญด้านการบริหารความเสี่ยง คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
1. นพ.ดร.วิชาญ วิทยาศัย ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง  (กรรมการอิสระ)
2. ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)
3. ดร.บุญญาบารมี สว่างวงศ์ อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)
4. นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายสุทัศน์ บุณยอุดมศาสตร์ อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน ซึ่งต้องมีกรรมการอิสระเกินกว่ากึ่งหนึ่ง ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถหรือความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารงานบุคคล และประธานคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีจำนวน 4 ท่าน มีรายนามดังต่อไปนี้

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
1. ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

(กรรมการอิสระ)

2. ดร.บุญญาบารมี สว่างวงศ์ อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
3. นางนารถฤดี ธรรมวัน อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
4. นายอัครวิทย์ ขันธ์แก้ว อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายสุทัศน์ บุณยอุดมศาสตร์ อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ได้มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนขึ้น เพื่อดูแลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ การบริหารจัดการความยั่งยืน และการดำเนินงานด้านการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
1.  นายอัครวิทย์ ขันธ์แก้ว ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน
2. ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน (กรรมการอิสระ)
3.  นางนารฤดี ธรรมวัน อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน (กรรมการอิสระ)
4. ดร.บุญญาบารมี สว่างวงศ์ อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน (กรรมการอิสระ)
5. นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร มีจำนวน 5 ท่าน ดังมีรายนามดังต่อไปนี้

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
1. นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ ประธานกรรมการบริหาร
2. นางสาวจารุวรรณ โพธิ์แจ้ง กรรมการบริหาร
3. นางพรเพ็ญ เผ่ารัชตพิบูลย์ กรรมการบริหาร
4. นางสาวกมลา เหลืองวิริยะ กรรมการบริหาร
5. นายสุทัศน์ บุณยอุดมศาสตร์ กรรมการบริหาร

คณะผู้บริหาร

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารจำนวน 4 ท่านดังรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกนับต่อจากประธานกรรมการ บริหารลงมา มีรายนามดังต่อไปนี้

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
1. นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
2. นางสาวณัฐพรรณ เหลืองวิริยะ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจและสื่อสารองค์กร
3. นางสาวกมลา เหลืองวิริยะ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร
4. นายสุทัศน์ บุณยอุดมศาสตร์ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน
5.  นางพรเพ็ญ เผ่ารัชตพิบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ