โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 09 พฤษภาคม 2018

รายชื่อ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละของหุ้นที่ถือ
1 นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ 183,150,000.00 4.78
2 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จก.(มหาชน)-ทรัพย์สินของบริษัทฯเพื่อลูกค้า 146,395,000.00 3.82
3  N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11 112,939,900.00 2.95
4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 90,436,750.00 2.36
5  CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 88,000,000.00 2.30
6  N.C.B.TRUST LIMITED-POLUNIN EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND, LLC 79,050,953.00 2.06
7 น.ส.ชฎาทิพย์ อัตถนันท์ 71,000,000.00 1.85
8 นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ 67,152,000.00 1.75
9 นางดาราณี อัตตะนันทน์ 60,000,000.00 1.57
10 นายธิติพงษ์ เจนทวีพรกุล 55,000,000.00 1.44
11 นายวิรัช พันธ์สุขุมธนา 49,400,005.00 1.29
12 นายสมชัย กมลรัตนพิบูล 40,000,000.00 1.04
13 น.ส.มณีรัตน์ สดับ 38,100,000.00 0.99
14 นายสุชัย วงศ์งามนิจ 32,000,000.00 0.84
15 นายสรรพวรรธ วิทยาศัย 30,125,000.00 0.79
16  THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED 30,000,000.00 0.78
17 นางสุจารี วิทยาศัย 28,153,500.00 0.73
18 นายธงชัย อัศวุตมางกุร 27,971,600.00 0.73
19 นายประเสริฐ ลิ้มวิริยะเลิศ 26,132,300.00 0.68
20 น.ส.ลัดดา ศรีภาวินทร์ 26,001,170.00 0.68
21 นายเกียรตินันท์ เด่นไพศาล 21,651,950.00 0.57
22 นายอธิวัฒน์ พิพัฒน์ศิริขจร 21,000,000.00 0.55
23 นายชัยพร เอี่ยมวสันต์ 20,481,156.00 0.53
24 นายสุเมธ บุญบรรดารสุข 20,000,000.00 0.52
25 น.ส.เอมิกา อังคณาสิริกุล 19,860,000.00 0.52
26 นายทรงพล สรรเสริญปัญญา 19,600,000.00 0.51
27 นายเดชา คุปต์ถาวรฤกษ์ 19,500,000.00 0.51

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด เช่น การขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในโครงการต่างๆ ในอนาคต และหากการ จ่ายเงินปันผลนั้นจะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

หลักทรัพย์ วันที่คณะกรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภทเงินปันผล จำนวนเงินปันผลต่อหุ้น วันผลประกอบการ
BWG 28/02/2561 08/05/2561 28/05/2561 เงินปันผล 0.029 01/01/60-31/12/60
BWG 17/03/2560 08/05/2560 26/05/2560 เงินปันผล 0.043 01/01/59-31/12/59
BWG 18/03/2559 12/05/2559 27/05/2559 เงินปันผล 0.04 01/01/58-31/12/58
BWG 23/03/2558 15/05/2558 29/05/2558 เงินปันผล 0.03 01/01/57-31/12/57
BWG 26/02/2557 09/05/2557 29/05/2557 เงินปันผล 0.11 01/01/56-31/12/56
BWG 28/02/2556 08/05/2556 29/05/2556 เงินปันผล 0.04 01/01/55-31/12/55
BWG 28/02/2555 08/05/2555 25/05/2555 เงินปันผล 0.05 01/01/54-31/12/54
BWG 25/02/2554 09/05/2554 27/05/2554 เงินปันผล 0.02 01/01/53-31/12/53
BWG 25/02/2553 ไม่จ่ายเงินปันผล 01/01/52-31/12/52
BWG 20/02/2552 24/04/2552 24/04/2552 เงินปันผล 0.11 01/01/51-31/12/51
BWG 27/02/2551 04/04/2551 04/04/2551 เงินปันผล 0.17 01/01/50-31/12/50

วันและเวลา กิจกรรม สถานที่ เอกสารประกอบ มัลติมีเดีย
30/04/18
14:00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ณ ห้อง พาวิลเลี่ยน ชั้น 8 โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  ข้อมูลนำเสนอ
28/04/17
14:00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ณ ห้องพาวิลเลี่ยน ชั้น 8 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  ข้อมูลนำเสนอ
29/04/16
14.00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ณ ห้องพาวิลเลี่ยน ชั้น 8 โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
30/04/15
14:00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ห้องพาวิลเลี่ยน เอ ชั้น 8 โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
30/04/14
14:00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนคริทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
25/03/13
10:30
ขอเชิญสื่อมวลชนทุกท่าน ร่วมสัมภาษณ์ คุณสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ ณ ร้านกาแฟแบล็คแคนยอน สยามสมาคม สถานีรถไฟฟ้า BTS อโศก และ สถานีรถไฟฟ้า MRT สุขุมวิท  จดหมายเชิญสื่อมวลชน
30/04/13
14:00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  ข้อมูลนำเสนอ
27/04/12
14:00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
06-08/06/11
09:00-10:30
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 1/2554 ณ ห้องประชุม 1101 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  เอกสารประกอบการนำเสนอข้อมูล
25/05/11
8.30
เยี่ยมชมโรงงานที่สระบุรี สำนักงานจังหวัดสระบุรี  รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ไปเยี่ยมชมศูนย์ฯ
28/04/11
14.00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ณ ห้องเลอ โลตัส 1 ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพมหานคร เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
13/09/10
9.00-12.00
เชิญร่วมพิธีทำลายยาเสพติดให้โทษของกลางประเภท ๔ (ซาฟรอล) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ณ ศูนย์บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรม (เตาเผาขยะอุตสาหกรรม) บางปู จังหวัดสมุทรปราการ  จดหมายเชิญ
18/06/10
08.30-14.00
เชิญเยี่ยมชมศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์กรีน จำกัด (มหาชน) ณ ศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม จังหวัดสระบุรี เพิ่มเติมได้ที่ www.betterworldgreen.com  เอกสารประกอบการเยี่ยมชมบริษัท
 รายชื่อผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการกากอุตสาหกรรม
27/04/10
14.30
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ณ ห้องเลอโลตัส 1 ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพมหานคร  ข้อมูลนำเสนอการประชุม
20/04/09
14:30
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
Fiscal year end Dec 31
 Profile Last Price 0.68 TH
The Company provides administrative and management services for industrial wastes, hazardous wastes, waste water treatment, waste treatment for sustainable fuel and raw materials.
Market Cap TH Mil Revenue TH Mil Industry Sector
2,822.76 451.29 Services PROF
Trend 2015 2016 2017 2018 2019 29/07/20  Trade Info
-11.03 64.46 -23.62 -32.24 -40.78 11.48  Total Return (%)
2.30 1.84 2.83 2.82 3.77 0.00  Dividend Yield (%)
4,179.36 7,625.91 5,824.82 3,947.08 2,337.59 2,822.76  Mkt Cap (Mil)
Trend 2015 2016 2017 2018 2019 3M20  Financial TH
1,694.66 1,826.68 2,046.65 2,470.28 1,905.05 451.29  Revenue (Mil)
40.48 43.44 37.14 32.86 22.61 27.07  Gross Margin (%)
389.11 505.52 420.36 427.61 104.97 34.17  Oper Profit (Mil)
327.22 366.68 277.54 289.01 16.80 7.59  Net Profit (Mil)
0.10 0.10 0.07 0.06 -0.01 0.00  EPS
0.04 0.04 0.03 0.02 0.00 0.00  Dividends
3,454.02 3,832.12 3,832.12 3,832.12 3,832.12 3,832.12  Shares (Mil)
0.66 0.80 0.82 0.86 0.80 0.80  Book Value/Share
508.01 569.15 667.51 438.71 704.80 109.89  Oper Cash Flow (Mil)
-820.09 -1,552.88 -661.53 -891.34 -1,741.37 -162.18  Invest Cash Flow (Mil)
545.91 1,173.31 42.41 425.13 519.43 -56.95  Finance Cash Flow (Mil)
Trend 2015 2016 2017 2018 2019 3M20  Profitability
0.00 11.14 7.71 6.90 1.83 1.62  ROA (%)
0.00 13.17 8.16 7.28 -0.65 -1.05  ROE (%)
18.22 19.24 12.37 9.47 -1.08 0.11  Net Margin (%)
0.45 0.34 0.34 0.36 0.26 0.06  Total Asset Turnover
0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02  Financial Leverage
Trend 2015 2016 2017 2018 2019 3M20  Financial Health TH
421.21 705.52 854.85 588.76 -199.45 -481.47  Working Capital (Mil)
317.86 904.29 1,240.82 1,440.69 2,088.60 2,086.51  LT Debt (Mil)
2,280.45 3,057.72 3,147.88 3,277.46 3,054.71 3,055.21  Equity (Mil)
0.53 0.63 0.71 0.91 1.23 1.26  Debt/Equity
Trend 2015 2016 2017 2018 2019 3M20  Valuation
12.47 20.78 23.01 16.87 0.00 1,384.62  Price/Earnings
-0.20 -0.77 -1.18  PEG
1.83 2.49 1.85 1.20 0.76 0.23  Price/Book
Year 2015 2016 2017 2018 2019 29/07/20
Value 5.83 8.41 6.26 4.14 5.36 2.11
5.83 8.41 6.26 4.14 5.36 2.11  Price/cash
Sector Peers by Mkt Cap TH PROF : P/E=70.40 ,P/BV=1.87  
Mkt Cap (Mil) Revenue (Mil) P/E P/BV
SISB 6,768.00 2,793.88 35.26 4.46
GENCO 370.36 730.35 0.00 0.43
PRO 0.00 867.12 0.00 0.00
Address : NO. 488 SOILADPRAO 130 (MAHATTHAI 2) KLONGCHAN SUB-DISTRICT, BANGKAPI DISTRICT Bangkok
Phone : 0-2012-7888
Website : http://www.betterworldgreen.com
CG Score :
Growth Rate
1-Yr 3-Yr 5-Yr
Revenue (%) -22.88 4.29 25.48
Oper Profit (%) -75.45 -79.24 -62.91
EPS (%) -116.67 -110.00 -103.70
Dividends (%) 0.00 0.00 0.00
Net Profit (%) -94.19 -95.42 -92.59
Total Return (%) -26.49 -163.26 -132.19
Profitability Analysis
1-Yr 3-Yr 5-Yr
ROE (%) -108.93 -104.94 -105.04
ROA (%) -73.48 -83.57 -83.66
ROL (%) -106.80 -102.72 -102.66
Fixed Asset Turnover -37.04 -30.61 -60.47
Inventory Turnover 0.00 0.00 0.00
Gross Margin (%) -31.19 -47.95 -34.88
Net Margin (%) -111.40 -105.61 -108.08
Financial Position
2019 TH Mil 3M20 TH Mil
  Cash and cash equivalent 435.98 326.74
  Inventories 0.00 0.00
  Receivables 622.82 601.74
Current Assets 1,376.95 1,180.32
  Net PPE 5,644.16 5,747.19
Intangible Assets-Net 0.00 0.00
Assets 7,356.43 7,450.61
  Payables 456.80 422.36
  Short-Term Debt 1,058.68 1,177.64
Current Liabilities 1,576.40 1,661.79
  Long-Term Debt 2,088.60 2,086.51
Liabilities 3,759.45 3,846.05
Equity 3,054.71 3,055.21
Quarterly Results
Revenue TH Mil Q1 Q2 Q3 Q4
Most Recent 451.29
Prior Year 466.84 939.26 1,408.48 1,905.05
Revenue Growth (%) Q1 Q2 Q3 Q4
Most Recent -3.33
Prior Year -17.15 -17.41 -17.88 -22.88
EPS TH Q1 Q2 Q3 Q4
Most Recent 0.00
Prior Year 0.00 0.00 0.00 -0.01
Top Holders (13/07/20)
Rank1 Major Shareholders # Shares % Shares
1 นาย สุวัฒน์ เหลืองวิริยะ 183,150,000 4.78
2 นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ 172,287,000 4.50
3 CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 88,000,000 2.30
4 N.C.B.TRUST LIMITED-POLUNIN EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND, LLC 82,837,953 2.16
5 นาย ธิติพงษ์ เจนทวีพรกุล 67,500,000 1.76
6 บริษัท Thai NVDR Company Limited 57,172,251 1.49
7 MR. SUCHAI WONGNGAMNIT 48,000,000 1.25
8 นาง YAOWALAK CHAISIRIPHAIBOOL 41,053,700 1.07
9 นาย สมชัย กมลรัตนพิบูล 40,000,000 1.04
10 MR. PATHIKORN SAENGTHONG-ARAM 38,210,000 1.00
Key Executive
No Name Position
1 Mr. VICHARN  VITHAYASAI CHAIRMAN OF THE BOARD
2 Mr. SUWAT  LUENGVIRIYA PRESIDENT / CHIEF EXECUTIVE OFFICER / DIRECTOR
3 Mr. THAMNOON  ANANTHOTHAI VICE CHAIRMAN / INDEPENDENT DIRECTOR / CHAIRMAN OF THE AUDIT COMMITTEE
4 Mr. AKARAWIT  KHANKAEW VICE CHAIRMAN OF THE BOARD
5 Mr. WORADIT  TANAPAT DIRECTOR
6 Mr. SUTHAT  BOONYAUDOMSART DIRECTOR
7 Miss. NATTAPHAN  LUENGVIRIYA DIRECTOR
8 Mr. BOONYABARAMEE  SAWANGWONG INDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
9 Mrs. NARTRUIDEE  THAMMAWON INDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
Definition/คำจำกัดความ
 • Asset
สินทรัพย์
 • Price/Cash
ราคาหุ้นคิดเป็นกี่เท่าของเงินสดต่อหุ้น
 • Liabilities
หนี้สิน
 • Total Return
เปอร์เซ็นต์การเติบโตของราคาหุ้น
 • Equity
ส่วนของผู้ถือหุ้น
 • Fixed Asset Turnover
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร
 • Net PPE
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ
 • Total Asset Turnover
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์
 • Revenue
รายได้
 • Inventory Turnover
อัตราหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
 • Gross Margin
อัตรากำไรขั้นต้น
 • Market Cap
มูลค่าตลาดของกิจการ
 • Net Profit
กำไรสุทธิ
 • Oper profit
กำไรจากการดำเนินงาน
 • Net Margin
กำไรคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้
 • Oper Cash Flow
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
 • Debt/Equity
สัดส่วนหนี้สินต่อทุน
 • Invest Cash Flow
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน
 • ROA
เปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนของสินทรัพย์
 • Finance Cash Flow
กระแสเงินสดจากกิจกรรมทางการเงิน
 • ROE
เปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนของส่วนของผู้ถือหุ้น
 • Financial Leverage
อัตราส่วนระหว่างทรัพย์สินทั้งหมดต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้น
 • EPS
กำไรต่อหุ้น
 • Working Capital
เงินทุนหมุนเวียน
 • Book Value
มูลค่าทางบัญชี
 • LT Debt
หนี้สินระยะยาว
 • P/E
ราคาหุ้นเป็นกี่เท่าของกำไรต่อหุ้น
 • Premium due&uncollected turnover
อัตราส่วนหมุนเวียนเบี้ยประกันค้างรับ
 • PEG
P/E เป็นกี่เท่าของการเติบโต
 • Insurance claims turnover
อัตราการจ่ายค่าสินไหมทดแทน
 • P/BV
ราคาหุ้นเป็นกี่เท่าของมูลค่าทางบัญชี
 • Net premium written to equity
อัตราเบี้ยรับประกันรับสุทธิ
 • Dividend Yield
เปอร์เซ็นต์เงินปันผล
 • Policy reserve to equity
อัตราเงินสำรองต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
 • Dividend
เงินปันผล
 • Policy reserve to asset
อัตราเงินสำรองต่อสินทรัพย์
 • Cash and cash equivalent
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
 • Allowance for doubtful accounts ratio
อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อรวม
This document is prepared by the Online Asset Co.Ltd. The information contained in this document is based on reliable sources, and / or accurate. However, we do not confirm and warrant the completeness or accuracy of this information. And does not guarantee the price or yield of the securities listed above. Even though such information appears to be / or could be construed, the company is not responsible for any damages or losses from any use of information in this document. The company, related company, customers, director, and employees of other company may be invested in, or buy / sell the securities shown in this document at any time. The information in this document is not intended to be solicitation or recommendation to buy or sell, or inducement to invest in securities that appear in this document. The information may be subjected to change and revision without notice. The investors should make a careful judgment to invest in, or buy or sell securities. The information contained in this document is the property of Online Asset Co.,Ltd. It is prohibited to use any reproduction, adaptation, exhibition, or display publicly (in whole or part) for any purpose. Unless authorized in writing by the Company prior to use or reference the appropriate information in this document. The action must be done correctly, and not cause misunderstanding or damage to the company. To recognize the ownership rights of the company, it must be clearly referenced to the issue and the date of the document. The Investment in, or purchase or sale of securities may have risk. You should truly understand the characteristics of each type of securities and study the company issuing the securities and any other relevant information before making a decision to invest in or buy or sell securities.
© Online Asset Company Limited 2013
All right reserved.

*** ในการดาวน์โหลดไฟล์นั้น เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ จำเป็นจะต้องมีโปรแกรม Acrobat เพื่ออ่านไฟล์ PDF

หัวข้อ
ภาพรวมบริษัท ไตรมาส 3/2559
ภาพรวมบริษัท ไตรมาส 2/2559
ภาพรวมบริษัท ไตรมาส 1/2559