โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 15 มี.ค. 2566

รายชื่อ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละของหุ้นที่ถือ
1 นายแพทย์ รัชต์ชยุตม์ จีระพรประภา 248,888,800.00 5.03
2 นาย สุวัฒน์ เหลืองวิริยะ 183,150,000.00 3.70
3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 163,933,101.00 3.31
4 นายทิพย์ ดาลาล 160,316,500.00 3.24
5 นาย วศิน ตังกิจเจริญ 141,304,500.00 2.85
6 นาย วิชัย วชิรพงศ์ 120,083,800.00 2.43
7 CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 94,012,400.00 1.90
8 นาย เจริญชัย แสงทองอร่าม 93,648,000.00 1.89
9 นาย ปธิกร แสงทองอร่าม 83,704,000.00 1.69
10 น.ส. วราภรณ์ พันธุ์วงศ์กล่อม 71,453,600.00 1.44

นโยบายและประวัติการจ่ายเงินปันผล

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด เช่น การขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในโครงการต่างๆ ในอนาคต และหากการ จ่ายเงินปันผลนั้นจะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

หลักทรัพย์ วันที่คณะกรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภทเงินปันผล จำนวนเงินปันผลต่อหุ้น วันผลประกอบการ
BWG 26/02/2565 งดจ่ายเงินปันผล 01/01/64-31/12/64
BWG 28/02/2563 งดจ่ายเงินปันผล 01/01/62-31/12/62
BWG 27/02/2562 09/05/2562 29/05/2562 เงินปันผล 0.023 01/01/61-31/12/61
BWG 28/02/2561 08/05/2561 28/05/2561 เงินปันผล 0.029 01/01/60-31/12/60
BWG 17/03/2560 08/05/2560 26/05/2560 เงินปันผล 0.043 01/01/59-31/12/59
BWG 18/03/2559 12/05/2559 27/05/2559 เงินปันผล 0.04 01/01/58-31/12/58
BWG 23/03/2558 15/05/2558 29/05/2558 เงินปันผล 0.03 01/01/57-31/12/57
BWG 26/02/2557 09/05/2557 29/05/2557 เงินปันผล 0.11 01/01/56-31/12/56
BWG 28/02/2556 08/05/2556 29/05/2556 เงินปันผล 0.04 01/01/55-31/12/55
BWG 28/02/2555 08/05/2555 25/05/2555 เงินปันผล 0.05 01/01/54-31/12/54
BWG 25/02/2554 09/05/2554 27/05/2554 เงินปันผล 0.02 01/01/53-31/12/53
BWG 25/02/2553 งดจ่ายเงินปันผล 01/01/52-31/12/52
BWG 20/02/2552 24/04/2552 24/04/2552 เงินปันผล 0.11 01/01/51-31/12/51
BWG 27/02/2551 04/04/2551 04/04/2551 เงินปันผล 0.17 01/01/50-31/12/50

ปฏิทินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์

เมษายน 2022
เมษายน 2021
พฤษภาคม 2020
ธันวาคม 2019
เมษายน 2019
เมษายน 2018
No event found!

สรุปข้อสนเทศ