2018 2017 2016
รายการ ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
270.58 6.51 322.37 8.06 682.24 17.61
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
925.61 22.27 714.08 17.86 667.54 17.23
บุคคลหรือกิจการอื่น
655.64 15.78 0.00 0.00 399.07 10.30
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
279.71 6.73 0.00 0.00 276.42 7.13
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
9.74 0.23 0.00 0.00 7.96 0.21
มูลค่างานที่เสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บ
18.51 0.45 0.00 0.00 9.94 0.26
บุคคลหรือกิจการอื่น
18.51 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
0.00 0.00 0.00 0.00 9.94 0.26
เงินทดรองจ่ายและเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
0.00 0.00 65.00 1.63 65.00 1.68
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
0.00 0.00 65.00 1.63 65.00 1.68
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
0.52 0.01 0.84 0.02 24.72 0.64
เงินจ่ายล่วงหน้า
0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น – อื่น ๆ
0.52 0.01 0.84 0.02 24.61 0.64
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
1,215.22 29.24 1,102.29 27.57 1,449.44 37.40
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
21.55 0.52 0.00 0.00 21.17 0.55
เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีราคาทุน
750.29 18.05 665.30 16.64 472.39 12.19
บริษัทย่อย
750.29 18.05 665.30 16.64 472.39 12.19
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ
2,105.11 50.66 2,086.75 52.20 1,898.03 48.98
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
3,465.47 83.39 2,086.75 52.20 2,901.35 74.87
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสมที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
1,360.36 32.74 0.00 0.00 1,003.31 25.89
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
3.67 0.09 4.72 0.12 4.10 0.11
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
59.82 1.44 138.38 3.46 30.00 0.77
เงินจ่ายล่วงหน้า
57.50 1.38 0.00 0.00 0.00 0.00
เงินมัดจำ
0.93 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน – อื่น ๆ
1.39 0.03 138.38 3.46 30.00 0.77
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
2,940.44 70.76 2,895.15 72.43 2,425.70 62.60
รวมสินทรัพย์
4,155.65 100.00 3,997.45 100.00 3,875.14 100.00
สินทรัพย์และส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
306.00 7.36 321.00 8.03 384.08 9.91
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
222.01 5.34 338.83 8.48 126.27 3.26
บุคคลหรือกิจการอื่น
159.97 3.85 0.00 0.00 87.23 2.25
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
62.04 1.49 0.00 0.00 39.04 1.01
เจ้าหนี้ค่าที่ดินและค่าก่อสร้าง
131.75 3.17 0.00 0.00 0.00 0.00
เจ้าหนี้ระยะสั้นอื่น – สุทธิ
0.00 0.00 0.00 0.00 65.74 1.70
บุคคลหรือกิจการอื่น
0.00 0.00 0.00 0.00 65.74 1.70
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
149.69 3.60 126.93 3.18 127.56 3.29
เงินกู้ยืมระยะยาว – สถาบันการเงิน
148.18 3.57 0.00 0.00 125.56 3.24
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
1.52 0.04 0.00 0.00 2.00 0.05
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
11.72 0.28 10.65 0.27 92.11 2.38
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
11.72 0.28 10.65 0.27 0.00 0.00
เงินประกันผลงาน
0.00 0.00 0.00 0.00 21.03 0.54
หนี้สินหมุนเวียนอื่น – อื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 71.09 1.83
รวมหนี้สินหมุนเวียน
821.18 19.76 797.41 19.95 795.75 20.53
หนี้สินระยะยาว – สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
289.22 6.96 295.81 7.40 327.18 8.44
เงินกู้ยืมระยะยาว – สถาบันการเงิน
286.30 6.89 0.00 0.00 326.21 8.42
เงินกู้ยืมระยะยาว – บุคคลหรือกิจการอื่น
0.00 0.00 295.81 7.40 0.00 0.00
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
2.92 0.07 0.00 0.00 0.97 0.03
ประมาณการหนี้สินระยะยาว
44.30 1.07 16.57 0.41 19.62 0.51
หนี้สินผลประโยชน์พนักงานภายหลังเลิกจ้าง – สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
9.30 0.22 14.82 0.37 13.25 0.34
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
342.82 8.25 327.20 8.19 360.05 9.29
รวมหนี้สิน
1,163.99 28.01 1,124.61 28.13 1,155.80 29.83
ทุนจดทะเบียน
1,184.24 28.50 1,188.63 29.73 1,079.63 27.86
หุ้นสามัญ
1,184.24 28.50 1,188.63 29.73 1,079.63 27.86
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว
958.03 23.05 958.03 23.97 958.03 24.72
หุ้นสามัญ
958.03 23.05 958.03 23.97 958.03 24.72
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น
1,008.88 24.28 1,008.88 25.24 1,008.88 26.03
หุ้นสามัญ
1,008.88 24.28 1,008.88 25.24 1,008.88 26.03
กำไร (ขาดทุน) สะสม
1,024.75 24.66 905.93 22.66 752.43 19.42
กำไรสะสม – จัดสรรแล้ว
84.25 2.03 72.68 1.82 55.46 1.43
สำรองตามกฎหมาย
84.25 2.03 72.68 1.82 55.46 1.43
กำไร (ขาดทุน) สะสม – ยังไม่ได้จัดสรร
940.50 22.63 833.25 20.84 696.97 17.99
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
2,991.66 71.99 2,872.84 71.87 2,719.34 70.17
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
2,991.66 71.99 2,872.84 71.87 2,719.34 70.17
รวมหนี้สิน ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 4,155.65 100.00 3,997.45 100.00 3,875.14 100.00

(หน่วย : ล้านบาท)

ฐานะการเงิน 2560 2559 2558
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม 1,750.96 1,624.74 1,268.20
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม 4,196.40 3,822.47 2,514.72
สินทรัพย์รวม 5,947.36 5,447.21 3,782.92
หนี้สินหมุนเวียนรวม 896.11 950.14 846.98
หนี้สินไม่หมุนเวียนรวม 1,346.59 981.23 351.59
หนี้สินรวม 2,242.70 1,931.38 1,198.57
ส่วนของผู้ถือหุ้น 3,704.65 3,515.83 2,584.35

(หน่วย : ล้านบาท)

งบกำไรขาดทุน 2560 2559 2558
รายได้จากการขายและให้บริการ 2,010.86 1,817.73 1,639.11
รายได้จากงานก่อสร้าง 16.87
รวมรายได้ 1,258.44 1,028.07 975.66
ต้นทุนขายและบริการ 16.14
ต้นทุนรับเหมาก่อสร้าง 1,274.58 1,028.07 975.66
รวมต้นทุน 753.15 789.66 663.45
กำไรขั้นต้น 30.64
กำไรจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ 18.92 8.95 24.91
รายได้อื่น 772.07 798.61 719
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย 48.12 51.02 46.24
ค่าใช้จ่ายในการบริการ 231.51 182.15 182.68
ค่าตอบแทนผู้บริหาร 53.15 50.96 45.42
ต้นทุนทางการเงิน 84.32 33.83 30.82
รวมค่าใช้จ่าย 417.11 317.97 305.16
กำไรก่อนภาษีเงินได้ 354.96 480.64 413.84
ภาษีเงินได้ 77.42 113.96 86.62
การแบ่งปันกำไร ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 253.17 351.54 308.7
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.066 0.096 0.097
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น) 3,832,117,512 3,671,230,061 3,198,889,892

(หน่วย : ล้านบาท)

อัตราส่วนทางการเงิน หน่วย 2560 2559 2558
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) เท่า 1.95 1.71 1.5
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ( Debt to Equity Ratio) เท่า 0.71 0.63 0.53
อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ (Debt to Asset Ratio) เท่า 0.38 0.35 0.32
อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit on Sale ; NP) % 12.37 19.24 18.22
อัตราผลตอบแทนจากส่วนผู้ถือหุ้น (Return on Equity ; ROE) % 8.16 13.17 15.58
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (Return on Assets ; ROA) % 7.71 11.15 13.46

(หน่วย : ล้านบาท)

อัตราการเติบโต หน่วยวัด 2560 2559 2558
สินทรัพย์ % 49.18 44.08 33.88
หนี้สิน % 16.12 61.42 27.09
ส่วนของผู้ถือหุ้น % 2.95 36.04 35.36
รายได้ % 12.04 7.79 11.62

หัวข้อ
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำปี 2560
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำปี 2559
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำปี 2558
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำปี 2557
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำปี 2556
ชื่อบริษัท ประจำปี วันที่ได้รับข้อมูล รายละเอียด
บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) 2563 27/03/2564
บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) 2560 27/03/2561
บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) 2559 29/03/2560
บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) 2558 30/03/2559
บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) 2557 30/03/2558
บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) 2556 28/03/2557
บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) 2555 25/03/2556
บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) 2554 20/03/2555
บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) 2553 15/03/2554
บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) 2552 18/03/2553
บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) 2551 30/03/2552
บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) 2550 01/04/2551