การพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) มุ่งหมายที่จะสร้างองค์กรให้เติบโตและขยายธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ แนวคิดการพัฒนาความยั่งยืนได้ผนึกอยู่ในองค์กรมาตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจ สะท้อนจากการจัดโครงสร้างองค์กรของกลุ่มบริษัทฯ ที่กำหนดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบงานด้านสิ่งแวดล้อม กิจกรรมสังคม และชุมชนสัมพันธ์โดยเฉพาะ พร้อมทั้งนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

การดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของหลักการความยั่งยืนพัฒนาตามแนวทางสากลมาเป็นลำดับและชัดเจนเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของบริษัทฯ กล่าวคือ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ได้มุ่งหมายกำไรเพียงอย่างเดียว แต่เราสนใจและให้ความสำคัญกับการพัฒนาชุมชนและสังคม การลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้อย่างสมดุล

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการกำหนดแนวทางการดำเนินงานและเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ โดยให้เชื่อมโยงอิงกับความคาดหวังและความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อความยั่งยืนของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกรอบ“นโยบายการดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม และส่วนรวม”เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้การการกำกับดูแลโดยโครงสร้างคณะทำงานการบริหารงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ดังนี้

  รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืน รวมถึงการเผยแพร่ผลการดำเนินงานสู่สาธารณชน ตามนโยบาย และแนวทางการรายงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SETเพื่อเผยแพร่และสื่อสารความก้าวหน้าในการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีแนวทางที่จะพัฒนาการจัดทำรายงานให้มีคุณภาพสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ขององค์กร รวมถึงประเด็นที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

โดยรายงานความยั่งยืนแต่ละฉบับ จัดทำขึ้นในรูปแบบสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในเว็บไซต์ อนึ่ง บริษัทฯ ได้ประเมินและพิจารณาเนื้อหารายงานฉบับนี้ หากท่านมีข้อสงสัยหรือแนะนำหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานสามารถติดต่อได้ที่: ฝ่ายสื่อสารองค์กรและการตลาด 0-20127888 ต่อ 344, 346

หัวข้อ ดาวน์โหลด
Responsibility In Mind (RIM) 2560
Responsibility In Mind (RIM) 2559
Responsibility In Mind (RIM) 2558
Responsibility In Mind (RIM) 2557
Responsibility In Mind (RIM) 2556