การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทเบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ดำเนินการธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใสและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ เพื่อนำพาให้บรรลุเป้าหมาย “เติบโตอย่างยั่งยืน”

 

เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน “งดรับของขวัญ” ในช่วงเทศกาลปีใหม่ และในทุกโอกาส

 

ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่นี้ เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือในการงดการมอบของขวัญ รวมถึงการเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด แก่บุคลากรของ เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน และการสนับสนุนให้ เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน มุ่งมั่นปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ (CG&BE) อย่างเคร่งครัด ซึ่ง เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน เชื่อมั่นว่าจะทำให้การดำเนินการของ เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน โปร่งใสและเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

 

เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน ขอน้อมรับความปรารถนาดีและไมตรีจิตของท่านมา ณ โอกาสนี้

การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ถือเป็นองค์กรสูงสุดในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และดูแลรักษาผลประโยชน์ขององค์กรผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนในระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท ที่เห็นชอบและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท โดยมีคณะกรรมการบริษัท ทบทวนและปรับปรุงเพิ่มเติมระเบียบดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขและสภาวะปัจจุบันทั้งภายในและภายนอก

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มมูลค่า และผลตอบแทนสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในระยะยาว คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดและให้ความเห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยมีดังนี้

 1. เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ คุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
 2.  ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการควบคุมดูแลการดำเนินการของบริษัทฯ
 3. มีการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้กิจการของบริษัทฯ  มีความมั่นคง
 4. กำหนดปรัชญาและจรรยาบรรณในการทำธุรกิจเป็นไปด้วยความโปร่งใส สุจริต ยุติธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายการกำกับดูแลกิจการนั้นได้กำหนดให้มีการจัดทำขึ้นตามหลักการกำกับดูแลที่ดี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาปรับปรุงและอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการยกระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย บริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และพนักงาน  ได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบ นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้จัดทำจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจโดยได้รวบรวมไว้ในคู่มือฉบับดังกล่าวอีกด้วย เนื่องด้วยบริษัทฯ ต้องการที่จะส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติงาน และดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างโปร่งใสตรงไปตรงมา เป็นไปตามกฎหมาย ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่อาจนำไปสู่การขัดแย้งกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งผู้บริหารควรเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชาของตน

ในปี 2560 คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ออกหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code : “CG Code ปี 2560”)  เพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการบริษัทนำไปปรับใช้ในการกำกับดูแลให้กิจการมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว น่าเชื่อถือสำหรับผู้ถือหุ้น และเพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน ซึ่งหลักปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการบริษัท 8 ข้อหลัก คือ

 1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืo
 2. กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
 3. เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
 4. สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
 5. ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
 6. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
 7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
 8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่  2/2561  เมื่อวันที่ 12  พฤษภาคม พ.ศ.2561 มีมติพิจารณาการนำหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 หรือ Corporate Governance Code (CG Code)  มาปรับใช้โดยได้พิจารณาและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำองค์กร Governing Board)  และกรรมการทั้งหมดได้พิจารณานำหลักปฏิบัติดังกล่าว โดยรายละเอียดครอบคลุมถึงประโยชน์และความสำคัญของการนำหลักปฏิบัติตาม CG Code  เพื่อนำไป ใช้สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนเป็นอย่างดีแล้ว  อย่างไรก็ตามสำหรับหลักปฏิบัติที่ยังไม่เหมาะสม ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นั้น คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณา และออกมาตรการทดแทนที่เหมาะสม  รวมถึงได้บันทึกไว้เป็น ส่วนหนึ่งของมติคณะกรรมการเพื่อให้มีการพิจารณาทบทวนเป็น ประจำทุกปี  ซึ่งบริษัทได้เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทไว้บนเว็บไซต์เพื่อการสื่อสารภายนอกองค์กร และเผยแพร่เพื่อการสื่อสารให้พนักงานในองค์กรรับทราบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว

นอกจากนี้บริษัทฯ ยืดถือและให้ความสำคัญกับการดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ซึ่งครอบคลุมหลักการของ OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) ทั้ง 5 หมวด มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนานโยบายที่ครอบคลุมถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและความเป็นอิสระของคณะกรรมการ  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส การควบคุมและการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อให้การบริหารงาน และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส โดยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีครอบคลุมหลักการ  5 หมวดมีดังนี้