การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 [15/11/17]

หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
        หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า
        แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเรื่องพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
        หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
        สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560
        รายงานประจำปี 2560 (Annual Report 2017) และรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report)
        ข้อมูลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
        แบบรายงานการเพิ่มทุน
        หนังสือมอบฉันทะแบบ ก, ข, ค ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด
        เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
        ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
        ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
        รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ
        นิยามกรรมการอิสระ
        แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
        มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
        รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 [14/11/16]

หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
        หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
        แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเรื่องพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
        หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
        สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
        รายงานประจำปี 2559
        ข้อมูลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
        แบบรายงานการเพิ่มทุน
        หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด
        เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
        ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
        ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะทีเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
        รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ
        นิยามกรรมการอิสระ
        แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
        แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
        รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 [26/11/15]

หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
        หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
        แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเรื่องพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
        หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
        สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
        รายงานประจำปี 2558
        ข้อมูลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ เป็นกรรมการ
รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 4 (BWG-W4)
แบบรายงานการเพิ่มทุน
        หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด
        เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (ต้องนำมาในวันประชุม)
        รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ
        นิยามกรรมการอิสระ
        ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
        แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
        แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
        รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 [03/12/14]

หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
        หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
        แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเรื่องพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
        หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
        สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
        รายงานประจำปี 2557
        ข้อมูลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 (BWG-W2)
รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 (BWG-W3)
แบบรายงานการเพิ่มทุน
        หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด
        เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
        รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ
        นิยามกรรมการอิสระ
        ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
        แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
        แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
        รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 [27/03/12]

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
        หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
         สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554
        รายงานประจำปี 2554
        ข้อมูลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
        หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด
        เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (ต้องนำมาในวันประชุม)
        รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ
        ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
        แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 [11/03/11]

แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2554
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
        หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554
        สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553
รายงานประจำปี 2553
        ข้อมูลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
        หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด
        เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (ต้องนำมาในวันประชุม)
        รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ
        ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
        แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
        มติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2554

การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 [27/04/10]

Legend: Presentation (pdf) Transcripts (pdf) Webcast  Audio
Current Event
Annual General Meeting of Shareholders 2018 30 April 2018
Annual General Meeting of Shareholders 2017 28 April 2017
Annual General Meeting of Shareholders 2016 29 April 2016
Annual General Meeting of Shareholder 2015 30 April 2015
Annual General Meeting of Shareholder 2014 30 April 2014
Annual General Meeting of Shareholder No.1/2013 30 April 2013
Annual General Meeting 2012 27 April 2012
Opportunity Day Quarter 1/2011 06 June 2011
Annual General Meeting of Shareholders 2009 20 April 2009

” To support the correct display, please use the latest version of Browser and Flash Player. “