section5-1

เป้าหมาย และกลยุทธ์การพัฒนา อย่างยั่งยืน

ความร่วมมือของทุกภาคส่วนในสังคมเป็นสิ่งสำคัญที่จะขับเคลื่อนความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืน

ในโลกปัจจุบันการดำเนินธุรกิจพบกับความท้าทายที่เกิดขึ้นทั่วโลกในหลายมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องการจัดหาและการใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดอย่างยั่งยืนการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การเข้าสู่ยุคสังคมArtificial Intelligence (AI) หรือ ปัญญาประดิษฐ์ พัฒนาการที่รวดเร็วของเทคโนโลยีและการเติบโตของสังคมเมือง ซึ่งล้วนสร้างแรงกดดันและความคาดหวังต่อการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชน เบตเตอร์ฯ จึงมุ่งมั่นและตอกย้ำนโยบายการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน ผ่านภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งการตั้งเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals หรือ SDGs) เพื่อเป็นกรอบให้นำไปดำเนินการ ซึ่งบริษัทฯ ได้ขานรับและมีการกำหนดแผนงานและเป้าหมายไว้ชัดเจนเป็นปัจจัยที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อนำไปสู่การปรับกระบวนทัศน์ของบริษัทฯ และคำนึงถึงประเด็นเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ในปี 2561 บริษัทฯ ได้วางแนวทางการตั้งเป้าหมายการสร้างพลังงานสะอาดของกลุ่มบริษัทโดยวิธีการขยายธุรกิจเพิ่มมากขึ้น จากปัจจุบันที่มีแค่จังหวัดสระบุรี และมีการเพิ่มกลุ่มบริษัทด้านพลังงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดพิจิตรโดยใช้เชื้อเพลิงทดแทนจากกากอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้วางเป้าหมายระยะยาวที่จะเพิ่มกำลังผลิตจากพลังงานทดแทนให้ได้ 20% ของกำลังผลิตที่ตั้งเป้าหมายไว้ให้สำเร็จ

นายสุวัฒน์  เหลืองวิริยะ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ