prize4

04. การดำเนินงาน

  • มาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม “ระดับเหรียญทอง” ประเภทประกอบกิจกรรมทำเชื้อเพลิงเหลวผสม (Liquid Blending) จาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม
  • มาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม “ระดับเหรียญทอง” ประเภทประกอบกิจกรรมทำเชื้อเพลิงแข็งผสม (Solid Blending) จาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม
  • มาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม “ระดับ Gold Plus” ประเภทการฝังสิ่งฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเสียอันตราย จาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม
  • มาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม “ระดับ Gold Plus” ประเภทการฝังสิ่งฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย จาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม
  • มาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม “ระดับเหรียญทอง” จากระบบบำบัดน้ำเสียรวม จาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม
  • โรงงานคัดแยกและ รีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ปี 2561 ( การรีไซเคิลหลอดไฟ) จาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม