prize1

01. ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัท

  • การประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย หรือ Corporate Governance Report (CGR) ประจำปี 2561 ระดับ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring)
  • การรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition : CAC) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ภายใต้การกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการป้องกันทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ