more-mission

 

ต่อประเทศ จะสร้างความเป็นมาตรฐาน และความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่ประเทศ
ต่อสังคมชุมชน จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนให้มั่นคง และพร้อมที่จะสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ต่อชุมชนในทุกๆ ด้าน
ต่อภาครัฐ จะดำเนินงานภายใต้การหลักเกณฑ์ ข้อกำหนดตามกฎหมาย พร้อมทั้งสนับสนุนนโยบายการจัดการมลพิษและของเสียอันตรายอย่างถูกวิธี
ต่อผู้ถือหุ้น จะดำเนินธุรกิจธุรกิจด้วยคุณธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ และพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพเพื่อผลตอบแทนที่ดี และเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ต่อลูกค้า จะสร้างความเชื่อมั่น และความพึงพอในแก่ลูกค้า ด้วยระบบการให้บริการที่ได้มาตรฐานสากล ตลอดจนอัตราค่าบริการที่เหมาะสมและเป็นธรรม
ต่อคู่ค้า จะดำเนินธุรกิจด้วยความร่วมมือ ช่วยเหลือเกื้อกูลในระบบการจัดการที่ดี และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม พร้อมที่จะแบ่งปันประสบการณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพ และเสริมสร้างระบบมาตรฐานให้กับประเทศ
ต่อพนักงาน จะสนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของพนักงานในองค์กรอย่างต่อเนื่องและองค์กรพร้อมที่จะธำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรม ในความรับผิดชอบต่ออาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานด้วยความเท่าเทียม