corporate1

การกำกับดูแลกิจการ

ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ควบคู่ไปกับการดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการส่งเสริมให้มีการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง ในการสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเสมอภาค เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน