bwc

บริษัท เบตเตอร์ เวสท์ แคร์ จำกัด “BWC”

ธุรกิจการทำเชื้อเพลิงผสม เชื้อเพลิงทดแทน (ของเหลว)  และการนำกลับมาใช้ประโยชน์ และ ธุรกิจบำบัดน้ำเสีย  /  ตัวแทนในการจัดหากากอุตสาหกรรมสู่กระบวนการเพื่อเป็นพลังงาน