better-me

บริษัท เบตเตอร์ มี จำกัด “BME”

ให้บริการเป็นนายหน้าและหรือตัวแทน ในการให้บริการรับกำจัดกากอุตสาหกรรมอันตรายและหรือไม่อันตราย ทั้งที่เป็นของแข็งและหรือของเหลวการวิเคราะห์กากอุตสาหกรรม การขนส่ง หรือการบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง