คณะกรรมการบริษัทจำนวน 9 ท่าน ตระหนักถึงภาระหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการประกอบด้วยประสบการณ์ ความรู้ทางวิชาชีพ และความสามารถในด้านต่างๆ ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์นั้นกว้างขวางและมีอิสระในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายและแง่มุมเชิงกลยุทธ์เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น รายชื่อคณะกรรมการบริษัทมีดังนี้

Dr.Vicharn Vithayasai

Dr.Vicharn Vithayasai

• Chairman of the Board
Dr.Thamnoon Ananthothai

Dr.Thamnoon Ananthothai

• Director • Chairman of the Audit Committee
Mr.Akarawit Kankeaw

Mr.Akarawit Kankeaw

• Vice Chairman of Board
Dr.Boonyabaramee Sawangwong

Dr.Boonyabaramee Sawangwong

• Director • Audit Committee
Mrs.Nardruedee Thammawan

Mrs.Nardruedee Thammawan

• Director • Audit Committee
Mr.Suwat Luengviriya

Mr.Suwat Luengviriya

• Director
Mr.Voradit Thanapatra

Mr.Voradit Thanapatra

• Director
Mr.Suthat Boonya-Udomsart

Mr.Suthat Boonya-Udomsart

• Director
Ms.Nattaphan Luengviriya

Ms.Nattaphan Luengviriya

• Director
ชื่อ – นามสกุล                                          ตำแหน่ง
1.  นพ.ดร. วิชาญ วิทยาศัย   ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ
2.  ดร. ธรรมนูญ อานันโทไทย   รองประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
3.  นาย อัครวิทย์ ขันธ์แก้ว   รองประธานกรรมการ
4.  ดร. วรดิศ ธนภัทร   กรรมการอิสระ
5.  ดร. บุญญาบารมี สว่างวงศ์   กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
6.   นาง นารถฤดี ธรรมวัน   กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
7.   นาย สุวัฒน์ เหลืองวิริยะ   ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการผู้จัดการ, กรรมการ
8.   นาย สุทัศน์ บุณยอุดมศาสตร์   กรรมการ
9.   นางสาว ณัฐพรรณ เหลืองวิริยะ   กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1.  ดร. ธรรมนูญ  อานันโทไทย   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
2.  ดร. บุญญาบารมี สว่างวงศ์   กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
3.  นาง นารถฤดี ธรรมวัน   กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1.  ดร. วิชาญ วิทยาศัย  ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)
2. ดร. ธรรมนูญ อานันโทไทย  รองประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)
3.  ดร. บุญญาบารมี สว่างวงศ์  อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)
4.  นาย สุวัฒน์ เหลืองวิริยะ   อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
5.   นาย สุทัศน์ บุณยอุดมศาสตร์   อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1.  ดร. ธรรมนูญ  อานันโนไทย  ประธานอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
2.  ดร. บุญญาบารมี สว่างวงศ์  รองประธานอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
3.  นาง นารถฤดี ธรรมวัน  อนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
4.  นาย สุวัฒน์ เหลืองวิริยะ   อนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5.   นาย สุทัศน์ บุณยอุดมศาสตร์   อนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1.  ดร. อัครวิทย์  ขันธ์แก้ว ประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม (กรรมการอิสระ)
2.  ดร. ธรรมนูญ  อานันโทไทย  รองประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม (กรรมการอิสระ)
3.  คร. บุญญาบารมี  สว่างวงศ์  คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม (กรรมการอิสระ)
4.  นาง นารถฤดี  ธรรมวัน  คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม (กรรมการอิสระ)
5.  นาย สุวัฒน์ เหลืองวิริยะ  คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการบริหาร